Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                                                                       

ÜRETİMDE VERİMLİLİK ,DÜŞÜK TURNOVER DOĞRU ORYANTASYON'DAN GEÇER: Mavi Yakalı İKY

UK Danışmanlık Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Akademisi

 

Performans kavramı, motivasyon,yetkinlik ve  iş organizasyonu olmak üzere 3 ana faktörden oluşan bir kavramdır.

Yetkinlik, yapılacak iş ile ilgili ihtiyaç duyulan,gerekli olan davranış,tutumlardır.  Motivasyon ise bu yetkinlikleri kullanma zemini bulup bulmama ile ilgilidir. İş organizasyonu ise ilgili iş alanı ile ilgili akış ve yapısal organizasyonun doğru tasarlanması,dizayn edilmesi ile ilgilidir.

Performans kavramını, üretim ortamında; üretimde mavi yakalı çalışan iletişimi ve yönetimi açısından irdelediğimizde üretimde yer alan çalışanların-operatör,teknisyen,formen-hangi isim ve düzeyde olursa olsun, öncelikli olarak etkin bir oryantasyon sürecinden geçmeleri gerektiği vurgusunu yapmak ile başlamakta fayda var.

Oryantasyon sözcüğü, Fransızca ‘'orientation'' sözcüğünden dilimize girmiştir. Kelime anlamı itibarı ile uyumlanma,eğitme,yönlendirme anlamlarına gelmektedir(1).

Bir diğer tanımı itibarı ile oryantasyon, bir işletmedeki yeni çalışanın işlerine,çalışma arkadaşlarına ve işletmeye tanıtılması, uyumunun sağlanması sürecidir(2).

Bu öylesine önemli bir süreçtir ki bu süreçte, işe yeni başlayan ya da bölüm değiştiren çalışanın performans sergileyebilmesi açısından üretim işletmesinde ciddi ve sistematik bir oryantasyon programı,performansı oluşturan her 3 alt faktör açısından da-motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonu-bir katapult görevini görür.

Bu nedenle çalışanın doğru oryante edilmesi, sadece çalışanın değil, aynı zamanda çalışanın yöneticilerinin ve elbette işletmenin insan kaynakları bölümü çalışanlarının da sorumluluk taşımaları gereken bir konudur.

İşletme ortamı açısından bakıldığında oryantasyon, tek başına insan kaynakları bölümünün sorumluluğunda olan bir konu değildir. Oryantasyon sürecinde bir transfer ortaklığı söz konusudur. Bu transfer ortaklığının tarafları:

a.        İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü

b.      Mavi yakalı  çalışan

c.        Çalışanın Birinci Derece Yöneticisi

d.       Çalışan İş Arkadaşları

e.       Çalışanın Bağlı Olduğu Üst Düzey Yönetici

 

Bu sayılan beş tarafın da, çalışanın işe alışması, uyumunda, kurum iklimi ve kültür dinamiklerini anlamasında payları büyüktür. İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü,sürecin etkin şekilde takibini ve raporlamasını yapmakla mükellef iken, çalışan sürece gereken özeni vermekle, kendisine iletilen doküman,prosedür,yönetmelik ve aktarılan bilgileri öğrenmek adına gayret sarfetmekle yükümlüdür.

Üretim çalışanları,hangi üretim prosesi olursa olsun, genelde çırak-kalfa-usta ilişkisine benzer bir şekilde, küçük yaşlardan itibaren kendi çalışma alanlarında yetişmekte ve mesleki bilgiyi kazanmaktadırlar.  Sanılanın aksine çalışanın yaşının ilerlemesi ile birlikte çalışanın aslında oryantasyon ihtiyacı da artabilmektedir. Örneğin, çalışanın ilerleyen yaşında işletme değiştirme, proses değiştirmesi vb.

Yukarıdaki notlardan da hareketle, iş bilgisi, bir diğer ifade teknik/mesleki bilgi, üretim ortamındaki mavi yakalı çalışanın performansını oluşturan tek faktör değildir, 3 ana faktör; üretim sürecinde yer alan operatör,tekniker,teknisyen vb. kadroların performansı açısından eş değer derecede önemlidir.

Sadece işe yeni başlayan ya da yaşı genç mavi yakalı çalışanların oryantasyona ihtiyacı yoktur, deneyimli, iş bilgisi yüksek olan mavi yakalı çalışanların da değişen koşullar, durumlar karşısında oryante edilmeleri  dikkate değer bir husustur.

Oryantasyon eğitimi, bir çalışanın işletmede kalma/kalmama, işletmeye alışma/alışamama gibi durumlarını ve dolayısı ile işyeri ‘'tutum ve davranışlarını''da etkileyen en önemli, belki de birinci sıradaki eğitim ve gelişim faaliyetidir.

Söz konusu işyeri tutum ve davranışlarının başında da turnover gelmektedir.

Konuyu özellikle üretim ortamı ve mavi yakalı çalışan turnoverı olarak ele alırsak, mavi yakalı çalışan iletişimi, motivasyonu ve mavi yakalı çalışanlardan sürdürülebilir performans alma yolunda oryantasyon sürecinin önemi üzerinde durmak önemli olacaktır.

Turnover yani personel devri; bir işletmede oluşan insan kaynağı ayrılma ve katılma hareketleri şeklinde tanımlanabilir. Bu bir oran olarak değerlendirildiğinde, bir insan kaynakları metriği olarak da çok önemli bir metrik haline gelmektedir. Öyle bir metriktir ki, tek başına değil, diğer metrikler ile ilişkili olarak değerlendirilmesinde fayda olacaktır.

Personel devri, genel olarak baktğımızda gönüllü veya gönülsüz olarak iki farklı neden,kategoride meydana geldiği vurgusu yapılabilir(3). Devir gönülsüz olarak ifade edildiğinde genellikle çalışanın kronik bir hastalık vb. durumlar neticesinde iş göremez haline gelmesi ve arzu,isteği dışında işletmesini bırakması anlamını taşır. Gönüllü devir de ise genellikle çalışanın birlikte çalıştığı yönetici, iş arkadaşları kaynaklı işyeri tutum ve davranışları ile kurum iklimi, kurum kültürü vb. kurumsal etkenlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Bunlar dışında, kariyer nedenleri, daha iyi ekonomik koşullar vb. diğer faktörler de gönüllü devir kapsamında değerlendirilebilecek örneklerdir.

Her ne suretle olursun, her iki durumun da hem insan kaynağı sermayesinin kullanımı, hem de işletme açısından etkinlik,verimlilik gibi parametrelere etki ettiği söylenebilir.

Yazının başlığında da belirttiğim üzere konuyu üretim ve mavi yakalı çalışan ekseninde ele aldığımda, oryantasyon-turnover ilişkisini, uzun yıllara dayanan üretim ve fabrika ortamı deneyimlerim ekseninde değerlendirmek istiyorum.

Öncelikli olarak oryantasyon sürecinin kapsamı ve amacı hakkında, fabrika yönetimleri /üretim müdürlerinin baştan net olmaları gerekiyor. Üretim ortamında oryantasyon, salt olarak üretim operatörünün iş ortamını görmesi ve tanıması demek değil, bunun daha ötesi. İşten ayrılma kararını bir değişken olarak kabul edersek, bu değişkeni etkileyen ara değişkenler arasında oryantasyon sürecinin etkinliği ve başarısı da yer alıyor.

‘'Bir Mavi yakalı çalışanımızın oryantasyon süreci hangi aşamalardan oluşacak?''

‘'Bu süreç ne kadar sürecek?''

‘'Sürecin takibi ve etkinliği açısından hangi form ve raporlar kullanılacak?''

‘'Sürecin yönetimi bir işbaşı koçluğu mekanizması ile mi yapılacak?''

‘'Sürecin turnover metriği ile ilişkilendirilmesi nasıl olacak?''

‘'Sürecin etkinliğinin takibinde transfer ortaklarının görev ve sorumlulukları nasıl netleştirilecek?''

Yukarıda saydığım bu gibi soruların cevaplarının net bir şekilde ortaya konulması önemli, kriktir.

Bugün bir çok üretim işletmesinde, mavi yakalı çalışanlar ile yapılan çalışmalardaki gözlemlerimden hareketle şunu söyleyebilirim ki, etkin bir oryantasyon sürecinin olmayışı, doğrudan doğruya o işletmelerdeki mavi yakalı çalışan turnover rakamlarının yüksek olması ile de yakından ilgilidir.

İşi, prosesi ne kadar iyi bilirse bilsin, mesleki bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun, yeni iş ortamına, yeni yerine alışmakta zorluk çeken bir mavi yakalı çalışan açısından, işten ayrılma eğilimi içerisine girme hiç de uzak gelecek olan bir durum değildir.

Oryantasyonu sadece prosedürel, kağıt üstünde olan, gereğince özen verilmeyen bir süreç olarak konumlandırmak, bir üretim işletmesine bir fayda sağlamaz.  Oryantasyon süreci, bir üretim işletmesinde mavi yakalı çalışanın:

·         Kurum Kültürü-İklimini

·         Takım Arkadaşları

·         Yöneticileri

·         İş ilişkisinde olduğu diğer destek ve ana süreçleri görmesi açısından önemlidir.

Etkili bir oryantasyon süreci geçirmeyen bir mavi yakalı çalışan, sadece mesleki bilgi ya da  önceden getirmiş olduğu deneyim ile istenilen performansı her zaman sergileyemeyebilir.

Performans formülünde, yetkinlik-motivasyon ve iş organizasyonu değişkenlerini unutmayalım.  Performansın oluşması için gereken bazı faktörler, teknik kısım yani süreç-iş bilgisi ile ilişkili iken,diğerleri ise yani motivasyon gibi daha beşeri,iletişim faktörlerinin etkili olduğu faktörlerdir.

Turnover, bir metriktir. Belli periyodlarda takip edilmesi,raporlanması ve bir metrik olarak artışı söz konusu ise bu artışa neden olan faktörlerin doğru şekilde analiz edilip yorumlanması gerekir. Bu analiz ve yorumlama için, oryantasyon sürecinin herşeyden önce doğru tasarlanmış ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmiş olması gerekir.

İşletmesini tanımayan, kurum içi dinamikleri anlamakta zorlanan, yönetici ve çalışma arkadaşları ile iletişim,ilişki yönetiminde zorluklar yaşayan bir mavi yakalı çalışan, ayrılma eğilimi içerisine girmekte zorlanmayacaktır. Bir üretim işletmesindeki insan kaynakları/eğitim bölümleri ile üretim bölümleri koordinasyon içerisinde hareket ederek, etkin bir oryantasyon planlaması ile süreci bir ‘'iş ortağı'' bilinci ile yönetmelidirler.

 

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu
 2. Özdemir Y., İşe Alım Süreç Kavram Uygulama, 1. Baskı, Sakarya Yayıncılık, 2017
 3. Cheng, A. ve Brown, A. (1998). HRM strategies and labour turnover in the hotel industry: a comparative study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9 (1): 136-154.

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  PERYÖN Akademi Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • Eğitim Programları