Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                                                                       

ÜRETİMDE VERİMLİLİK ,DÜŞÜK TURNOVER DOĞRU ORYANTASYON'DAN GEÇER: Mavi Yakalı İKY

UK Danışmanlık Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Akademisi

 

Performans kavramı, motivasyon,yetkinlik ve  iş organizasyonu olmak üzere 3 ana faktörden oluşan bir kavramdır.

Yetkinlik, yapılacak iş ile ilgili ihtiyaç duyulan,gerekli olan davranış,tutumlardır.  Motivasyon ise bu yetkinlikleri kullanma zemini bulup bulmama ile ilgilidir. İş organizasyonu ise ilgili iş alanı ile ilgili akış ve yapısal organizasyonun doğru tasarlanması,dizayn edilmesi ile ilgilidir.

Performans kavramını, üretim ortamında; üretimde mavi yakalı çalışan iletişimi ve yönetimi açısından irdelediğimizde üretimde yer alan çalışanların-operatör,teknisyen,formen-hangi isim ve düzeyde olursa olsun, öncelikli olarak etkin bir oryantasyon sürecinden geçmeleri gerektiği vurgusunu yapmak ile başlamakta fayda var.

Oryantasyon sözcüğü, Fransızca ‘'orientation'' sözcüğünden dilimize girmiştir. Kelime anlamı itibarı ile uyumlanma,eğitme,yönlendirme anlamlarına gelmektedir(1).

Bir diğer tanımı itibarı ile oryantasyon, bir işletmedeki yeni çalışanın işlerine,çalışma arkadaşlarına ve işletmeye tanıtılması, uyumunun sağlanması sürecidir(2).

Bu öylesine önemli bir süreçtir ki bu süreçte, işe yeni başlayan ya da bölüm değiştiren çalışanın performans sergileyebilmesi açısından üretim işletmesinde ciddi ve sistematik bir oryantasyon programı,performansı oluşturan her 3 alt faktör açısından da-motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonu-bir katapult görevini görür.

Bu nedenle çalışanın doğru oryante edilmesi, sadece çalışanın değil, aynı zamanda çalışanın yöneticilerinin ve elbette işletmenin insan kaynakları bölümü çalışanlarının da sorumluluk taşımaları gereken bir konudur.

İşletme ortamı açısından bakıldığında oryantasyon, tek başına insan kaynakları bölümünün sorumluluğunda olan bir konu değildir. Oryantasyon sürecinde bir transfer ortaklığı söz konusudur. Bu transfer ortaklığının tarafları:

a.        İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü

b.      Mavi yakalı  çalışan

c.        Çalışanın Birinci Derece Yöneticisi

d.       Çalışan İş Arkadaşları

e.       Çalışanın Bağlı Olduğu Üst Düzey Yönetici

 

Bu sayılan beş tarafın da, çalışanın işe alışması, uyumunda, kurum iklimi ve kültür dinamiklerini anlamasında payları büyüktür. İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü,sürecin etkin şekilde takibini ve raporlamasını yapmakla mükellef iken, çalışan sürece gereken özeni vermekle, kendisine iletilen doküman,prosedür,yönetmelik ve aktarılan bilgileri öğrenmek adına gayret sarfetmekle yükümlüdür.

Üretim çalışanları,hangi üretim prosesi olursa olsun, genelde çırak-kalfa-usta ilişkisine benzer bir şekilde, küçük yaşlardan itibaren kendi çalışma alanlarında yetişmekte ve mesleki bilgiyi kazanmaktadırlar.  Sanılanın aksine çalışanın yaşının ilerlemesi ile birlikte çalışanın aslında oryantasyon ihtiyacı da artabilmektedir. Örneğin, çalışanın ilerleyen yaşında işletme değiştirme, proses değiştirmesi vb.

Yukarıdaki notlardan da hareketle, iş bilgisi, bir diğer ifade teknik/mesleki bilgi, üretim ortamındaki mavi yakalı çalışanın performansını oluşturan tek faktör değildir, 3 ana faktör; üretim sürecinde yer alan operatör,tekniker,teknisyen vb. kadroların performansı açısından eş değer derecede önemlidir.

Sadece işe yeni başlayan ya da yaşı genç mavi yakalı çalışanların oryantasyona ihtiyacı yoktur, deneyimli, iş bilgisi yüksek olan mavi yakalı çalışanların da değişen koşullar, durumlar karşısında oryante edilmeleri  dikkate değer bir husustur.

Oryantasyon eğitimi, bir çalışanın işletmede kalma/kalmama, işletmeye alışma/alışamama gibi durumlarını ve dolayısı ile işyeri ‘'tutum ve davranışlarını''da etkileyen en önemli, belki de birinci sıradaki eğitim ve gelişim faaliyetidir.

Söz konusu işyeri tutum ve davranışlarının başında da turnover gelmektedir.

Konuyu özellikle üretim ortamı ve mavi yakalı çalışan turnoverı olarak ele alırsak, mavi yakalı çalışan iletişimi, motivasyonu ve mavi yakalı çalışanlardan sürdürülebilir performans alma yolunda oryantasyon sürecinin önemi üzerinde durmak önemli olacaktır.

Turnover yani personel devri; bir işletmede oluşan insan kaynağı ayrılma ve katılma hareketleri şeklinde tanımlanabilir. Bu bir oran olarak değerlendirildiğinde, bir insan kaynakları metriği olarak da çok önemli bir metrik haline gelmektedir. Öyle bir metriktir ki, tek başına değil, diğer metrikler ile ilişkili olarak değerlendirilmesinde fayda olacaktır.

Personel devri, genel olarak baktğımızda gönüllü veya gönülsüz olarak iki farklı neden,kategoride meydana geldiği vurgusu yapılabilir(3). Devir gönülsüz olarak ifade edildiğinde genellikle çalışanın kronik bir hastalık vb. durumlar neticesinde iş göremez haline gelmesi ve arzu,isteği dışında işletmesini bırakması anlamını taşır. Gönüllü devir de ise genellikle çalışanın birlikte çalıştığı yönetici, iş arkadaşları kaynaklı işyeri tutum ve davranışları ile kurum iklimi, kurum kültürü vb. kurumsal etkenlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Bunlar dışında, kariyer nedenleri, daha iyi ekonomik koşullar vb. diğer faktörler de gönüllü devir kapsamında değerlendirilebilecek örneklerdir.

Her ne suretle olursun, her iki durumun da hem insan kaynağı sermayesinin kullanımı, hem de işletme açısından etkinlik,verimlilik gibi parametrelere etki ettiği söylenebilir.

Yazının başlığında da belirttiğim üzere konuyu üretim ve mavi yakalı çalışan ekseninde ele aldığımda, oryantasyon-turnover ilişkisini, uzun yıllara dayanan üretim ve fabrika ortamı deneyimlerim ekseninde değerlendirmek istiyorum.

Öncelikli olarak oryantasyon sürecinin kapsamı ve amacı hakkında, fabrika yönetimleri /üretim müdürlerinin baştan net olmaları gerekiyor. Üretim ortamında oryantasyon, salt olarak üretim operatörünün iş ortamını görmesi ve tanıması demek değil, bunun daha ötesi. İşten ayrılma kararını bir değişken olarak kabul edersek, bu değişkeni etkileyen ara değişkenler arasında oryantasyon sürecinin etkinliği ve başarısı da yer alıyor.

‘'Bir Mavi yakalı çalışanımızın oryantasyon süreci hangi aşamalardan oluşacak?''

‘'Bu süreç ne kadar sürecek?''

‘'Sürecin takibi ve etkinliği açısından hangi form ve raporlar kullanılacak?''

‘'Sürecin yönetimi bir işbaşı koçluğu mekanizması ile mi yapılacak?''

‘'Sürecin turnover metriği ile ilişkilendirilmesi nasıl olacak?''

‘'Sürecin etkinliğinin takibinde transfer ortaklarının görev ve sorumlulukları nasıl netleştirilecek?''

Yukarıda saydığım bu gibi soruların cevaplarının net bir şekilde ortaya konulması önemli, kriktir.

Bugün bir çok üretim işletmesinde, mavi yakalı çalışanlar ile yapılan çalışmalardaki gözlemlerimden hareketle şunu söyleyebilirim ki, etkin bir oryantasyon sürecinin olmayışı, doğrudan doğruya o işletmelerdeki mavi yakalı çalışan turnover rakamlarının yüksek olması ile de yakından ilgilidir.

İşi, prosesi ne kadar iyi bilirse bilsin, mesleki bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun, yeni iş ortamına, yeni yerine alışmakta zorluk çeken bir mavi yakalı çalışan açısından, işten ayrılma eğilimi içerisine girme hiç de uzak gelecek olan bir durum değildir.

Oryantasyonu sadece prosedürel, kağıt üstünde olan, gereğince özen verilmeyen bir süreç olarak konumlandırmak, bir üretim işletmesine bir fayda sağlamaz.  Oryantasyon süreci, bir üretim işletmesinde mavi yakalı çalışanın:

·         Kurum Kültürü-İklimini

·         Takım Arkadaşları

·         Yöneticileri

·         İş ilişkisinde olduğu diğer destek ve ana süreçleri görmesi açısından önemlidir.

Etkili bir oryantasyon süreci geçirmeyen bir mavi yakalı çalışan, sadece mesleki bilgi ya da  önceden getirmiş olduğu deneyim ile istenilen performansı her zaman sergileyemeyebilir.

Performans formülünde, yetkinlik-motivasyon ve iş organizasyonu değişkenlerini unutmayalım.  Performansın oluşması için gereken bazı faktörler, teknik kısım yani süreç-iş bilgisi ile ilişkili iken,diğerleri ise yani motivasyon gibi daha beşeri,iletişim faktörlerinin etkili olduğu faktörlerdir.

Turnover, bir metriktir. Belli periyodlarda takip edilmesi,raporlanması ve bir metrik olarak artışı söz konusu ise bu artışa neden olan faktörlerin doğru şekilde analiz edilip yorumlanması gerekir. Bu analiz ve yorumlama için, oryantasyon sürecinin herşeyden önce doğru tasarlanmış ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmiş olması gerekir.

İşletmesini tanımayan, kurum içi dinamikleri anlamakta zorlanan, yönetici ve çalışma arkadaşları ile iletişim,ilişki yönetiminde zorluklar yaşayan bir mavi yakalı çalışan, ayrılma eğilimi içerisine girmekte zorlanmayacaktır. Bir üretim işletmesindeki insan kaynakları/eğitim bölümleri ile üretim bölümleri koordinasyon içerisinde hareket ederek, etkin bir oryantasyon planlaması ile süreci bir ‘'iş ortağı'' bilinci ile yönetmelidirler.

 

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu
 2. Özdemir Y., İşe Alım Süreç Kavram Uygulama, 1. Baskı, Sakarya Yayıncılık, 2017
 3. Cheng, A. ve Brown, A. (1998). HRM strategies and labour turnover in the hotel industry: a comparative study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9 (1): 136-154.

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Azerbaycan Agile HR(Çevik İK) Kampı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding Dijital İK Eğitimi(BMI)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetimi ve OKR Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan İK Trendleri Webinarı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan "İK Analitiği" Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK ve İşveren Markası Webinar(Nisan 2023)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK'da Çeviklik ve Resilience Webinar
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İşveren Markası Semineri
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal İK Analitiği Online Eğitimi(27 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI Sertifika Programı-Dijital İK Modülü(Dr.Umut Köksal)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Online Eğitimi(Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Genel Havacılık İç Eğitmenlik Sistemi Online Eğitimi(ABD)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Hedef Odaklı Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi,Konya
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI-Kumport Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi(9 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO PROGRAMI-İK Analitiği,Stratejik Planlama ve OKR Modül Eğitimi(5 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Finans ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veri Analitiği Eğitimi, Dr.Umut Köksal
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(11 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Veri Görselleştirme ve Veri Hikayeciliği Online Eğitimi Tamamlandı-10 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Perakende Sektörü Katılımcıları ile Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-12 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Resilience(Psikolojik Dayanıklılık) Eğitimi Tamamlandı-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-25 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi- 28 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(25 Şubat 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Madencilik Sektöründe Hedef Haritalama(Goal Mapping) Eğitimi-16 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi Dr.Umut Köksal(03.02.2023)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal Üretimde Veri Analitiği ve Yapay Zeka Eğitimi(Sırbistan)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Teknolojileri Webinarı Arnavutluk
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal 2023 Yılı İK Teknoloji Trendleri Webinar(Arnavutluk)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut KÖKSAL 2023 İK Trendleri Webinar(Azerbaycan)
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI İK Uzmanlık Programı-Performans Yönetimi Eğitimi
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  İKY'de Robotik Proses Otomasyonu(RPA) Eğitimi-Macaristan
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina "Üretimde İşbaşı Koçluğu" Eğitimi-9,10 Aralık 2022
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  ÇEİS-BMI "Veri Yönetimi Farkındalığı Eğitimi",Dr.Umut KÖKSAL
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Digitürk -BMI "Dijital Çağda Liderlik" Eğitimi" (Dr.Umut Köksal)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi (Azerbaycan İK Uzmanlık Programı),Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretimde Yapay Zeka ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar,Dr.Umut Köksal
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar,Dr.Umut Köksal,27 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Sistemleri(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Sertifika Programı(Mannheim-BMI),İK Analitiği Eğitimi,Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık), Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina Yöneticileri ile Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi, 12 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal,9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Norm Kadro Analizi Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiğinin Temelleri, Dr.Umut Köksal,5 Kasım 2022(BMI Veri Analitiği Sertifika Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  HR Tech Webinar Belgrad, Dr.Umut Köksal, 13 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirme Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal, 9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Dashboard Uygulamaları Online Eğitimi, 23 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Kritik Pozisyon Belirleme, Yedekleme ve Temel Yetenek Yönetimi Uygulamaları Online Eğitimi,16 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Uzmanlık Programı (Online) (Azerbaycan) Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İK Analitiği Webinar(Azerbaycan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Webinar (Ekim 2022,Macaristan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO Sertifika Programı-İK Analitiği ve İş Analizi Eğitimi(Dr.Umut KÖKSAL),Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  OKR Performans Yönetim Sistemi Projesi Tamamlandı-Üretim Sektörü Sektör Lideri Müşterimiz(Ekim 2022)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Agile HR(Çevik İK) Master Class, Azerbaycan, 15-16 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi (BMI Institute),3-7 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Akademi Dijital İK Eğitimi, 6 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası Dijital Dönüşüm Eğitimi(BAUSEM),13 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Analitiği Webinar, Bulgaristan, 4 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık-Prometriks Arasında Dijital İK, İK Analitiği Konusunda Uluslararası İşbirliği
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği ve Çevik İK Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Çevik İK ve İK Trendleri Webinarı, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve Makine Öğrenmesi Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan'dan gelen İK Yöneticisi Misafirler ile "Çevik İK Uygulamaları Atölye Çalışması"
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründeki Müşterimizde İK'da Veri Analitiği ve Dashboard Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da Makine Öğrenmesi Algoritmaları" Eğitimi,Budapeşte,Macaristan, Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "Akıllı Lojistik ve Lojistikte Dijital Dönüşüm Eğitimi", AKİB, 06 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık,Finans Sektöründe Blockchain ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar (5 Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • Eğitim Programları