Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                      Üretimde Mavi Yakalı Çalışan Turnover Yönetiminde  Oryantasyon Eğitimi

Dr.Umut Köksal

Bu yazımda oryantasyon eğitimi ve oryantasyon süreci-mavi yakalı çalışan turnover ilişkisi üzerinde durmak istiyorum.

Oryantasyon, kelime anlamı itibarı ile yönlendirme,uyumlanma,eğitme anlamlarına gelmektedir(1).

Bir işletmede işe yeni alınan bir çalışanın; işe, takım arkadaşlarına,içinde bulunduğu kurum kültürü,iklimine uyumu,adaptasyonu, oryantasyon sürecinin çerçevesini oluşturmaktadır.

Oryantasyon, bir sosyalizasyon sürecidir. Bu sürecin önemi; çalışanın, yaptığı işte normal performans sergileyebilmesi için gerekli koşullar hakkında bilgilendirilmesi, ısındırılmasıdır.

Oryantasyon ile çalışanın hedefleri ile çalışanın çalışmaya başladığı işletme hedeflerinin harmonize edilmesidir.

Bir işletmede işe başlayan kişi, önceden ne kadar iş deneyimi ya da sektörel deneyimi olursa olsun, çoğu zaman içerisine girdiği yeni ortamda kendini yalnız, yardıma,desteğe muhtaç hissetmektedir.

Performans kavramını, motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonunun toplamından oluşan bir unsur olarak değerlendirirsek, formülü oluşturan her 3 değişken açısından da oryantasyonun, çalışana da, kuruma da ve kurum yöneticilerine de getirileri,faydaları olacaktır.

Oryantasyon, bir yandan çalışanın işi daha çabuk benimsemesine yardımcı olurken, aynı zamanda organizasyonel davranış açısından önemli kavramlardan bir tanesi olan ‘'güven/organizasyonel güven'' kavramı üzerinde de olumlu etkiler yapmaktadır. İşini çabuk benimseyen, iş bilgisi desteği ve veya ‘'güven'' duygusu oluşan bir çalışanın kuruma bağlılık duygusu ve verimliliği de bundan etkilenecek, bu de işletme içi çalışan tutumları üzerinde tesirlerde bulunacaktır.

İşletme ortamı açısından bakıldığında Oryantasyon, tek başına insan kaynakları bölümünün sorumluluğunda olan bir konu değildir. Oryantasyon sürecinde bir transfer ortaklığı söz konusudur. Bu transfer ortaklığının tarafları:

a.        İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü

b.       Çalışan

c.        Çalışanın Birinci Derece Yöneticisi

d.       Çalışan İş Arkadaşları

e.       Çalışanın Bağlı Olduğu Üst Düzey Yönetici

Bu sayılan beş tarafın da, çalışanın işe alışması, uyumunda, kurum iklimi ve kültür dinamiklerini anlamasında payları büyüktür. İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü,sürecin etkin şekilde takibini ve raporlamasını yapmakla mükellef iken, çalışan sürece gereken özeni vermekle, kendisine iletilen doküman,prosedür,yönetmelik ve aktarılan bilgileri öğrenmek adına gayret sarfetmekle yükümlüdür.

Çalışanın birinci derece yöneticisi, en az insan kaynakları/eğitim bölümü kadar sürecin etkin şekilde işlemesinden sorumludur ve takipçi olmalıdır.

Çalışanın iş arkadaşları, yeni çalışan adına süreci hızlandırma noktasında, kendi kaynak ve sorumluluk alanları çerçevesinde gereken desteği vermekten kaçınmamalıdırlar.

Çalışanın bağlı olduğu organizasyon biriminin üst düzey yöneticisi/yöneticileri ise-örneğin çalışanın ikinci derece sicil amiri- birebir olamasa dahi, sürecin ciddi şekilde takip ve işlemesi adına zaman zaman kendisine bağlı olan yöneticilerden bilgi almalı, tüm sürecin sorumluluğu işletmenin insan kaynakları/eğitim bölümüne bırakılmamalıdır.

Konuya eğitim ve gelişim süreçleri açısından bakıldığında, bir eğitim türü olarak oryantasyon, bir işletmenin insan kaynakları/eğitim bölümü açısından belki de en fazla üzerinde durulması gereken, dikkat edilmesi gereken eğitim türüdür.

Çünkü oryantasyon eğitimi, bir çalışanın işletmede kalma/kalmama, işletmeye alışma/alışamama gibi durumlarını ve dolayısı ile işyeri ‘'tutum ve davranışlarını''da etkileyen en önemli, belki de birinci sıradaki eğitim ve gelişim faaliyetidir.

Söz konusu işyeri tutum ve davranışlarının başında da turnover gelmektedir.

Konuyu özellikle üretim ortamı ve mavi yakalı çalışan turnoverı olarak ele alırsak, mavi yakalı çalışan iletişimi, motivasyonu ve mavi yakalı çalışanlardan sürdürülebilir performans alma yolunda oryantasyon sürecinin önemi üzerinde durmak önemli olacaktır.

Turnover yani personel devri; bir işletmede oluşan insan kaynağı ayrılma ve katılma hareketleri şeklinde tanımlanabilir. Bu bir oran olarak değerlendirildiğinde, bir insan kaynakları metriği olarak da çok önemli bir metrik haline gelmektedir. Öyle bir metriktir ki, tek başına değil, diğer metrikler ile ilişkili olarak değerlendirilmesinde fayda olacaktır.

Personel devri, genel olarak baktğımızda gönüllü veya gönülsüz olarak iki farklı neden,kategoride meydana geldiği vurgusu yapılabilir(2). Devir gönülsüz olarak ifade edildiğinde genellikle çalışanın kronik bir hastalık vb. durumlar neticesinde iş göremez haline gelmesi ve arzu,isteği dışında işletmesini bırakması anlamını taşır. Gönüllü devir de ise genellikle çalışanın birlikte çalıştığı yönetici, iş arkadaşları kaynaklı işyeri tutum ve davranışları ile kurum iklimi, kurum kültürü vb. kurumsal etkenlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Bunlar dışında, kariyer nedenleri, daha iyi ekonomik koşullar vb. diğer faktörler de gönüllü devir kapsamında değerlendirilebilecek örneklerdir.

Her ne suretle olursun, her iki durumun da hem insan kaynağı sermayesinin kullanımı, hem de işletme açısından etkinlik,verimlilik gibi parametrelere etki ettiği söylenebilir.

Yazının başlığında da belirttiğim üzere konuyu üretim ve mavi yakalı çalışan ekseninde ele aldığımda, oryantasyon-turnover ilişkisini, uzun yıllara dayanan üretim ve fabrika ortamı deneyimlerim ekseninde değerlendirmek istiyorum.

Öncelikli olarak oryantasyon sürecinin kapsamı ve amacı hakkında, fabrika yönetimleri /üretim müdürlerinin baştan net olmaları gerekiyor. Üretim ortamında oryantasyon, salt olarak üretim operatörünün iş ortamını görmesi ve tanıması demek değil, bunun daha ötesi. İşten ayrılma kararını bir değişken olarak kabul edersek, bu değişkeni etkileyen ara değişkenler arasında oryantasyon sürecinin etkinliği ve başarısı da yer alıyor.

‘'Bir Mavi yakalı çalışanımızın oryantasyon süreci hangi aşamalardan oluşacak?''

‘'Bu süreç ne kadar sürecek?''

‘'Sürecin takibi ve etkinliği açısından hangi form ve raporlar kullanılacak?''

‘'Sürecin yönetimi bir işbaşı koçluğu mekanizması ile mi yapılacak?''

‘'Sürecin turnover metriği ile ilişkilendirilmesi nasıl olacak?''

‘'Sürecin etkinliğinin takibinde transfer ortaklarının görev ve sorumlulukları nasıl netleştirilecek?''

Yukarıda saydığım bu gibi soruların cevaplarının net bir şekilde ortaya konulması önemli, kriktir.

Bugün bir çok üretim işletmesinde, mavi yakalı çalışanlar ile yapılan çalışmalardaki gözlemlerimden hareketle şunu söyleyebilirim ki, etkin bir oryantasyon sürecinin olmayışı, doğrudan doğruya o işletmelerdeki mavi yakalı çalışan turnover rakamlarının yüksek olması ile de yakından ilgilidir.

İşi, prosesi ne kadar iyi bilirse bilsin, mesleki bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun, yeni iş ortamına, yeni yerine alışmakta zorluk çeken bir mavi yakalı çalışan açısından, işten ayrılma eğilimi içerisine girme hiç de uzak gelecek olan bir durum değildir.

Oryantasyonu sadece prosedürel, kağıt üstünde olan, gereğince özen verilmeyen bir süreç olarak konumlandırmak, bir üretim işletmesine bir fayda sağlamaz.  Oryantasyon süreci, bir üretim işletmesinde mavi yakalı çalışanın:

·         Kurum Kültürü-İklimini

·         Takım Arkadaşları

·         Yöneticileri

·         İş ilişkisinde olduğu diğer destek ve ana süreçleri görmesi açısından önemlidir.

Etkili bir oryantasyon süreci geçirmeyen bir mavi yakalı çalışan, sadece mesleki bilgi ya da  önceden getirmiş olduğu deneyim ile istenilen performansı her zaman sergileyemeyebilir.

Performans formülünde, yetkinlik-motivasyon ve iş organizasyonu değişkenlerini unutmayalım.  Performansın oluşması için gereken bazı faktörler, teknik kısım yani süreç-iş bilgisi ile ilişkili iken,diğerleri ise yani motivasyon gibi daha beşeri,iletişim faktörlerinin etkili olduğu faktörlerdir.

Turnover, bir metriktir. Belli periyodlarda takip edilmesi,raporlanması ve bir metrik olarak artışı söz konusu ise bu artışa neden olan faktörlerin doğru şekilde analiz edilip yorumlanması gerekir. Bu analiz ve yorumlama için, oryantasyon sürecinin herşeyden önce doğru tasarlanmış ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmiş olması gerekir.

İşletmesini tanımayan, kurum içi dinamikleri anlamakta zorlanan, yönetici ve çalışma arkadaşları ile iletişim,ilişki yönetiminde zorluklar yaşayan bir mavi yakalı çalışan, ayrılma eğilimi içerisine girmekte zorlanmayacaktır. Bir üretim işletmesindeki insan kaynakları/eğitim bölümleri ile üretim bölümleri koordinasyon içerisinde hareket ederek, etkin bir oryantasyon planlaması ile süreci bir ‘'iş ortağı'' bilinci ile yönetmelidirler.

 

(1)     Türk Dil Kurumu

(2)     Cheng, A. ve Brown, A. (1998). HRM strategies and labour turnover in the hotel industry: a comparative study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9 (1): 136-154.

 

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Robotic Process Automation Training,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, 2022 Yılı İK Trendleri Webinarı,Azerbaycan
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Azerbaycan"2022 Yılı İK Trendleri" Webinarı
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi, BAUSEM, OCAK 2022
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Blokchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İSO Akademi İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi, Azerbaycan(Aralık 2021)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Turkcell ''Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Trendleri'' Eğitimi (BAUSEM)
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) Aile Şirketlerinde İKY Eğitimi
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı, Azerbaycan,Dr.Umut Köksal
  ARALIK 2021 readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi,Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Innova Bilişim ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kuveyt Türk Bankası ''Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimleri"-Kasım 2021
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi-Finans Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Ekim 2021)
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İK'da Dijital Dönüşüm'' Eğitimi-27.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-MT
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''Dijital Dönüşümün Temelleri Eğitimi''-13.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-Ekim 2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dünya Gazetesi Röportajı-Dijitalleşme
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Yeni Teknolojiler Webinarı,Azerbaycan,Eylül 2021
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Yapay Zeka, RPA Konuşması-Azerbaycan,Eylül 2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Polifarma Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-29.08.2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''İş Dünyası ve Yapay Zeka'' Webinar
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kale Air-Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimi
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Avrupa'nın en kapsamlı İK Metrikleri ve İK Analitiği Sertifika Programını Tamamladık.
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Programı-Azerbaycan,Türkiye,Macaristan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı,Azerbaycan(3,4,10,11,18,25 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi-Belgrad,Sırbistan(7,8,9,10 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çeviklik(Agility) ve İK'da Çeviklik(HR Agility) Eğitimi-Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal HR Business Partner Master Class, Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ARD24 Televizyonu''Dijital İK ve Yapay Zeka'' Röportajı
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Quatar Fund for Deveopment,Getham ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi (İSO Akademi) İK 2.0 Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı İK Analitiği Programı(8,9 Mayıs 2021)
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için Süreç Yönetimi ve Kalite'' Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Nisan 2021 Eğitimi Modül 3
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB İş Dünyasında Yeni Normal ve Yapay Zeka Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi-Modül 3: Eğitim&Gelişim'de AR,VR Uygulamaları(Azerbaycan)
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İSTANBUL SANAYİ ODASI(İSO) ''Dijital Dönüşüm Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  UEDAŞ Eğitim Yöneticileri ile ''Eğitimde ROI Hesaplamaları'' Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için İK ve Kurumsallaşma'' Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • Eğitim Programları