Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

Kozmetik Dijitalleşme

                        Kozmetik Dijitalleşme: Ambalaja Değil,İçeriğe Bak

                                                                         Dr.Umut KÖKSAL

Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konuların başında dijitalleşme geliyor. İşletmeler, kurumsal performanslarını artırma, etkinlik,verimlilik, etkin kaynak kullanımı gibi parametrelerin bir uzantısı olarak, dijitalleşmeyi gündemlerine almış durumdalar.

Peki iş süreçleri bağlamında ya da yönetim,organizasyon terminolojisi açısından nedir Dijitalleşme?  Öncelikli olarak bunu irdelemekte fayda var.

İşletmenin ya da iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, salt verinin dijital hale getirilmesini aşan bir düzlemde, işletmedeki iş yapış şekli, yönetim tarz ve kültürünün dijital eksene götürülmesi,taşınması gayretlerini de içeren bir kapsamda değerlendirilmelidir. İşletmenin ya da iş süreçlerinin dijital hale getirilmesi, o ana kadar manuel ya da kağıt üzerinde yapılan süreçlerin bilgisayar ortamına aktarılması-yazılım örneğin- olarak değerlendirilirse, bu değerlendirme tam doğru bir değerlendirme olmayabilir.

Bu ortamın işletme yönetimine ya da işletme organizasyonunun bütününe sunduğu yeni olanakların-iş zekası gibi-daha etkin yani işletmenin amaçlarına ulaşma derecesine yönelik- ve aynı zamanda daha verimli-girdi-çıktı ilişkisi açısından- daha planlı,sistematik şekilde yönlendirilmesini ve işletme içerisinde karar alma ve problem çözme süreçlerinin daha sağlıklı hale getirilmesini de ruhunda barındırır( 1).

Bu nedenle dijitalleşmeyi tek başına manuel iş yapış şeklinden bilgisayar ortamında, bir yazılım ya da bir aygıt aracılığı ile iş yapış şekline geçiş şeklinde tanımlamak, işin kapsam ve ciddiyetini küçümsemek olur.

Dijitalleşme,bir işletmedeki operasyonel verimliliği de artırmanın bir yolu olarak, işletmenin entegre bir bilgi teknolojileri yapısına sahip olması şeklinde özetlenebilir. Bu işletmenin süreçlerinde hiçbir iyileşme olmadan tek başına işletmede kullanılan ERP programlarını güncellemek, manuel yapılan bazı işlemleri  artık bilgi teknolojilerinin el verdiği yazılım ya da donanım ile yapmak demek de değildir.

Nasıl ki bir ev inşa ederken önce harcını atıyorsak, işletmenin harcı da işletmenin süreçleridir. Süreçlere dokunmadan, süreçleri gözden geçirmeden, dünyanın en gelişmiş yazılımını; kurumunuzda devreye de alsanız bunun işletmenize gerçekten bir faydası dokunmaz.

Bu kitabın üzerinde odaklandığı boyut itibarı ile  dijitalleşme bir köprü. Öyle bir köprü ki, köprünün bacaklarından biri değişimi yönetmek, diğeri ise işletme içi iletişim ve ilişki yönetimini kolaylaştırmak.

Dijitalleşiyoruz diyerek, dijitalleşmeyi sadece işletme için sosyal iletişim, sosyal medya olarak düşünmek de sürece gereken önemin verilmediğinin bir göstergesi olabilir. Dijitalleşme, bütünsel düşünülmesi gereken bir husustur.

Ana çıktı yani hedef sonuçları üzerinde doğrudan etki yaratmayacak süreç adımlarını dijitalleştirip, asıl çıktıya doğrudan tesiri olan ana süreçlerdeki kritik adımları dijitalleştirmemek de ciddi bir hata olacaktır.

Bir diğer ifade ile, kaynakların dijitalleştiği, şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara dönüştürüldüğü bir olgudur dijitalleşme. Yeni iş modellerinin geliştirildiği,farklı kombinasyonlar(kaynak-teknoloji-know-how gibi örneğin) oluşturarak bunun sonucunda eşsiz müşteri deneyimlerinin, yeni ürün-hizmetlerin mümkün kılındığı, dinamik bir süreçtir(2).

Dijitalleşmeden bir dönüşüm olarak bahsediyorsak, önce bu dönüşüm dediğimiz meselenin de içini doldurmalıyız. Aksi takdirde bu işletme olarak da bize bir faydası olmaz. Dijitalleşme, işletmenin gerek içeride gerekse dışarıda dönüşmesi demektir. Dönüşüm demek, işletmenin top-down ve bottom-up şeklinde tabir edebileceğimiz tüm kırılımlarında, bir iş yapma prensibi olarak dijitalleşmeyi benimsemek ve bunun faydalarının işletme içerisinde iletişimini doğru yapmaktan geçer.

 

Yüksek performanslı müşteri deneyimleri sunacak, işletme içi kaynak optimizasyonunu güvence altına alacak, işletmenin tüm operasyonlarındaki verimliliği için bir hamle olacak dijitalleşme, burada bahsettiğimiz ve üzerinde durmamız gereken.

Dijitalleşme aslında bir dönüşüm. Bir işletmenin dönüşümü kabul etmesi için bazı faktörlerin, işletme CEO ve üst yönetimine ‘'biz dijitalleşmeliyiz'' mesaj ve psikolojik baskısını da vermesi söz konusu olabilir. 

Dijitalleşmenin, işletmeye süreçsel olarak etkilerini şu gibi alanlarda gözlemlemekteyiz(3):

·         Aktif olarak sosyal platformların kullanılarak müşteri kazanımı,müşteri sadakati ve müşterinin elde tutulmasını güçlendiren, güvence altına alan süreç ve süreç adımlarının tasarlanmasını sağlamak.

·         Müşteri kazanımı, sadakati ve elde tutulmasını güçlendiren süreç ve süreç adımlarının bir sonucu olarak, bu fonksiyonların pazarlama ve satış süreçleri ile bütünleşmesine yardımcı olmak.

·         Bilginin ‘'mobil-taşınabilir ve çok kolay ulaşılabilir hale gelmesi'' ve bu konuda hukuki zeminin oluşturulması ve işletme süreçlerinin,süreç adımlarının bu zemin,model,konsepte uyumlaştırılmasını sağlamak.

·         Üretim,planlama,ürün yönetimi,marka yönetimi,tedarik zinciri yönetimi,pazarlama,satış,insan kaynakları yönetimi, finans,kalite yönetimi gibi farklı iş süreçleri ile ilgili hızlı ve yeni data analizi yöntem ve tekniklerinin, bu süreçler ile bütünsel  hale getirilmesini sağlamak.

·         Gerçek zamanlı müşteri ihtiyaçları ile ilgili, gerçek zamanlı mobil uygulamaların tasarlanması ve uyarlanmasını gerçekleştirmek, bu konuda projeler geliştirmek.

·         İşletmenin üretmekte ve/veya sunmakta olduğu ürün, hizmetlerinin satışının tek bir noktadan,merkezi, konsolide şekilde yönetilmesi ve bu yönetim sürecinin bir uzantısı olarak işletmenin mevcut ve potansiyel müşterilerinin  bu ürünü,hizmeti satınalmak ya da kullanmaktan dolayı memnuniyet,beklentilerinin ölçülmesi-hizmet/servis kalitesi

Doğru bir dijitalleşme için öncelikli olarak işletmenin dijital yetkinliklerinin oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi gerekir.

Bu dijital yetkinliklerin oluşturulması için  de öncelikli olarak işletmenin üst yöneticilerinin dijitalleşme ile ilgili algı,tutum,beklenti ve değerlendirmelerini de iyi analiz etmek gerekir.

Dijitalleşme kapsamlı ve emek arz eden bir dönüşüm süreci. Bu nedenle de çoğu zaman ‘'dijital dönüşüm'' ya da ‘'dijital transformasyon'' ifadelerini sık sık duyuyoruz. Bu öyle bir süreç ki dijital stratejiler, dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinliklerden oluşan bir bütünlük oluşturuyor.

 

Dijital dönüşümü tanımlayan bu 3 faktörden ilk olarak dijital strateji üzerinde biraz duralım. Dijital stratejiyi tanımlamadan önce de stratejik yönetimin önemli unsurlarından strateji kavramının ne olduğunu izah etmemizde fayda var.

Bir tanıma göre; strateji bir plandır ve bu plan, üst yönetim tarafından hazırlanmış olup amacı misyon ve amaçlar ile tutarlı sonuçlar elde etmektir(4).

Bir diğer tanıma göre; strateji olarak ifade edilen, bir faaliyetler dizisidir bu faaliyetler dizisi, işletmenin paydaşlarının ihtiyaçlarını temin etmek amacı ile işletmenin kendi kaynakları ile dış çevrenin sağladığı fırsatlar ve oluşturduğu tehditler arasındaki uyumu mümkün kılar(5).

Bir başka tanıma göre strateji, işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile, işletme ve çevresinin sürekli analiz edildiği, bu analizler çerçevesinde uyum sağlayacak amaçların belirlendiği, faaliyetlerin planlandığı ve de ihtiyaç duyulan araç,kaynakların yeniden düzenlendiği süreçtir(6).

Yönetim gurularından Porter'a göre (7), stratejik konumlanmanın ilkeleri  vardır ve bunlar strateji kavramının özünün tanımlanması açısından da kritiktir:

·         "Strateji, benzersiz ve değerli bir konumun yaratılması, farklı bir faaliyet alanına yönelmek demektir.

·         Strateji, rekabette trade-off yapmanızı, neleri yapamayacağınızı seçmenizi gerektirir.

 Özü itibarı ile; strateji, insanların grupların ya da işletmelerin uzun dönemli geleceklerini şekillendiren tercih, öngörü ya da organizasyonlardır(8).

Dijital stratejinin geliştirilmesi ve tüm işletme içi organizasyon birimlere etkin şekilde yayılması için, ilk olarak işletme üst yönetiminin kapsamlı bir analiz yapması gerekli. Dijital strateji ile uyumlu dijital operasyonel yetkinliklerin net tanımlanması da bir başka kritik  konu.

Dijital stratejinin oluşturulması adına  dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

·         işletme verimlilik ve etkinliğini aynı zamanda sağlayabilecek, iş süreçleri ile ilgili dijital trendlerin projeksiyonu-tahmini

·         İnovatif değişimin hangi ana süreç, süreç adımları,işlem basamakları ve/veya segment ve/veya sektörlerde gerçekleşebileceğinin analizinin yapılması

·         Dijital dönüşümün alt yapısını,temellerini oluşturacak uygulamaların kapasite yeterlilik analizlerinin yapılması-yapma/alma kararları

·         Dijital Tüketicinin etkin tanımlanması

·         Dijital markanın etkin oluşturulması

·         Dijital medyanın kullanım taktiklerinin etkin tanımlanması ve

·         Dijital yaratıcılık konusuna önem verme.

Dijital strateji, özetle;  bir süreç olarak dijitalleşmenin kurumsal stratejide rekabet avantajı sağlayacak şekilde yer alması ve şirketin ana hedeflerine entegre edilmesidir(9).

Dijital hizmetler ile kastedilen, işletmenin Ürün/servis portföyünün, pazarlama satış ve servis kanallarının dijitalleşmesidir(10).

İşletmenin dijital operasyonel yetkinlikleri  ise iç süreçlerinin, operasyonlarının dijitalleşmesi şeklinde tanımlanmaktadır(11).

Bu bağlamda dijital şirket (12):

a)      Dijital Hizmet ve Dijital  Operasyonel Yetkinlik alanlarında dönüşümlerini tamamlamış,

 

b)      Kurumsal yapılarını yeni iş dijital modellerinden maksimum faydayı sağlayacak şekilde yapılandırmış şirket.

Dolayısı ile dijitalleşmeyi, salt iş süreçlerini basitleştirmek olarak  ele almak çok doğru olmayacaktır. Tek başına iş süreçlerinin basitleştirilmesi, belirlenmiş olan o çizgi içerisinde sürecin daha önce daha manuel ya da daha fazla farklı tekrarlı süreçler ile yapılması yerine o kısıtlı alanda dijitalleşmenin artırılmasıdır.

İş Süreçlerinde Dijitalleşme beraberinde bir sinerjiyi, bir büyüme ve gelişmeyi de getirmelidir. 

Dijitalleşme denince işletme yöneticilerinin ilk anda aklına gelen;

·         İşletmede yürüyen süreçlerin değişik yazılımlar sayesinde elektronik ortama alınması

·         İşletme çalışanlarının kullanımına tablet,gelişmiş mobil cihazlar vb.verilmesi

·         İşletmeye güçlü bir donanım yapısının kurulması

·         Üretilen ürün ya da hizmeti eksiksiz faturalandıracak bilgi sistemleri altyapısı oluşturulması

·         İşletmenin faaliyet alanı ile ilgili son teknolojiye yatırım yapılması

Bu sıralananlar güzel ifadeler ancak dijitalleşmeyi bu listedekiler ile de sınırlandırmamak lazım.

İşletmeler dijitalleşme yolculuğuna çıkarken dikkatli olmalılar. Buna bir yolculuk diyorum, çünkü bu yolculuğa çıkan her yolcu, son durağa her zaman varamayabilir.  Dijitalleşmede başarı için kritik olan noktalar şunlardır(13):

·         İşletmenin dijital stratejisini belirlemesi

·         İşletmenin dijitalleşme için temelleri doğru atması

·         Dijitalleşmeyi işletmeyi farklılaştırıcı bir araç olarak kullanmak

·         Doğru yönetişim yapıları ile gelişmeyi sürekli izlemek

·         Makro ölçekte yapılması gerekenlerin önemini göz ardı etmemek

 

Genel kanı, dijitalleşmenin odağında teknoloji ve bilgi sistemleri olduğuna ilişkin. Bu kanı tam olarak doğru değil, aksi takdirde makalenin başlığını da taşıyan'' kozmetik dijitalleşme'' olarak tanımladığım bir hastalık ya da problem ile yüz yüze kalma gibi bir durum da oluşabilir. Dünyanın en ileri teknolojilerine işletme olarak yatırım yapabilir, en gelişmiş ERP sistemlerini kurumunuzda devreye alabilirsiniz. Mevcut insan sermayenizi yaşı, tecrübesi ya da görev alanı ne olursa olsun ‘'dijital zihniyet ile analiz edebilen yeni kuşak çalışanlar'' haline getiremezsiniz, bu teknolojilere, yazılımlara yaptığınız yatırım gün sonunda bir çöp haline gelir.

Kozmetik dijitalleşme, dijitalleşmenin bilinçsiz şekilde yapılmasını, entegre olmayan, parça parça, bütünsellik arz etmeyen, işletmenin ihtiyaçları doğru şekilde analiz edilmeden yapılan, hedefe göre yapılmayan dijitalleşme başlığı altındaki çalışmaları ifade etmektedir.

 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

(1)      Robert G. Fichman, Brian L. Dos Santos, Zhiqiang Zheng, Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum, MIS Quarterly Vol. 38 No. 2, pp. 329-353/June 2014

(2)      http://www.tbv.org.tr/core/uploads/page/document/1100_18031611540.pdf

(3)      http://tr.atos.net/tr-tr/home/isimiz/digital-insights/surdurulebilir-kazanc-icin-dijitallesme.html

(4)      Thompson, A.A. & Strickland, A.J. (2001) Strategic Management: Concepts and Cases, Homewood, Illinois: Irwin

(5)      Johnson G., ve  Scholes K. (1999) Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.

(6)      Dinçer, Ö. (1998) Stratejik Yönetim ve Işletme Politikası, Beta Basım, İstanbul.

(7)      PORTER M.E., What is Strategy?, On Strategy, Harvard Business Review Press, Boston Massachusetts, 2010, s.1.

(8)      ERCiL Y. ve SIĞRI Ü., Stratejik Düşünmenin Sırları ve Sistem Yaklaşımı, Asil  Yayın Dağıtım Ltd.şti.,  Ankara, 2008.

(9)   Madde 2 ile aynı.

(10)   https://www.accenture.com/t20170202T045842__w__/tr-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-HBR-Rapor-Vodafone.pdf

(11)    Madde 10 ile aynı.

(12)    Madde 10 ile aynı.

(13)   https://www.accenture.com/t20170202T045842__w__/tr-en/_acnmedia/PDF-42/Accenture-Dijitallesme-Endeksi-Infografik-Final.pdf

 

 

 

                                   

                                                                                                               

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Azerbaycan Agile HR(Çevik İK) Kampı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding Dijital İK Eğitimi(BMI)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetimi ve OKR Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan İK Trendleri Webinarı
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan "İK Analitiği" Eğitimi
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK ve İşveren Markası Webinar(Nisan 2023)
  NİSAN 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK'da Çeviklik ve Resilience Webinar
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İşveren Markası Semineri
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal İK Analitiği Online Eğitimi(27 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI Sertifika Programı-Dijital İK Modülü(Dr.Umut Köksal)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Online Eğitimi(Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Genel Havacılık İç Eğitmenlik Sistemi Online Eğitimi(ABD)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Hedef Odaklı Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi,Konya
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI-Kumport Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi(9 Mart 2023)
  MART 2023readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO PROGRAMI-İK Analitiği,Stratejik Planlama ve OKR Modül Eğitimi(5 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Finans ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Veri Analitiği Eğitimi, Dr.Umut Köksal
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(11 Mart 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Veri Görselleştirme ve Veri Hikayeciliği Online Eğitimi Tamamlandı-10 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Perakende Sektörü Katılımcıları ile Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-12 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Resilience(Psikolojik Dayanıklılık) Eğitimi Tamamlandı-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Hedef Haritalama Eğitimi Tamamlandı-25 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi- 28 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründe Veri Hikayeleştirme ve Görselleştirme Eğitimi-2 Şubat 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Üretim Yöneticileri için Zor Çalışanları Tanıma ve Geri-Bildirim Becerileri Eğitimi(25 Şubat 2023)
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Madencilik Sektöründe Hedef Haritalama(Goal Mapping) Eğitimi-16 Ocak 2023
  ŞUBAT 2023readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi Dr.Umut Köksal(03.02.2023)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal Üretimde Veri Analitiği ve Yapay Zeka Eğitimi(Sırbistan)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Teknolojileri Webinarı Arnavutluk
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal 2023 Yılı İK Teknoloji Trendleri Webinar(Arnavutluk)
  OCAK 2023readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut KÖKSAL 2023 İK Trendleri Webinar(Azerbaycan)
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI İK Uzmanlık Programı-Performans Yönetimi Eğitimi
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  İKY'de Robotik Proses Otomasyonu(RPA) Eğitimi-Macaristan
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina "Üretimde İşbaşı Koçluğu" Eğitimi-9,10 Aralık 2022
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  ÇEİS-BMI "Veri Yönetimi Farkındalığı Eğitimi",Dr.Umut KÖKSAL
  ARALIK 2022readmore
 • N01THUMB
  Digitürk -BMI "Dijital Çağda Liderlik" Eğitimi" (Dr.Umut Köksal)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi (Azerbaycan İK Uzmanlık Programı),Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretimde Yapay Zeka ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar,Dr.Umut Köksal
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar,Dr.Umut Köksal,27 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Sistemleri(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Sertifika Programı(Mannheim-BMI),İK Analitiği Eğitimi,Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık), Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Nurol Makina Yöneticileri ile Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi, 12 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal,9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Norm Kadro Analizi Modülü(Azerbaycan İK Uzmanlık Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiğinin Temelleri, Dr.Umut Köksal,5 Kasım 2022(BMI Veri Analitiği Sertifika Programı)
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  HR Tech Webinar Belgrad, Dr.Umut Köksal, 13 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirme Analitiği Webinar, Dr.Umut Köksal, 9 Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Dashboard Uygulamaları Online Eğitimi, 23 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Kritik Pozisyon Belirleme, Yedekleme ve Temel Yetenek Yönetimi Uygulamaları Online Eğitimi,16 Aralık 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Uzmanlık Programı (Online) (Azerbaycan) Kasım 2022
  KASIM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital İK ve İK Analitiği Webinar(Azerbaycan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Analitiği Webinar (Ekim 2022,Macaristan)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  BMI CHRO Sertifika Programı-İK Analitiği ve İş Analizi Eğitimi(Dr.Umut KÖKSAL),Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  OKR Performans Yönetim Sistemi Projesi Tamamlandı-Üretim Sektörü Sektör Lideri Müşterimiz(Ekim 2022)
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Agile HR(Çevik İK) Master Class, Azerbaycan, 15-16 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  Doğan Holding İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi (BMI Institute),3-7 Ekim 2022
  EKİM 2022readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası (İSO) Akademi Dijital İK Eğitimi, 6 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası Dijital Dönüşüm Eğitimi(BAUSEM),13 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İK Analitiği Webinar, Bulgaristan, 4 Eylül 2022
  EYLÜL 2022readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık-Prometriks Arasında Dijital İK, İK Analitiği Konusunda Uluslararası İşbirliği
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği ve Çevik İK Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Çevik İK ve İK Trendleri Webinarı, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve Makine Öğrenmesi Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan'dan gelen İK Yöneticisi Misafirler ile "Çevik İK Uygulamaları Atölye Çalışması"
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektöründeki Müşterimizde İK'da Veri Analitiği ve Dashboard Projesi Tamamlandı(Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da Makine Öğrenmesi Algoritmaları" Eğitimi,Budapeşte,Macaristan, Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  "Akıllı Lojistik ve Lojistikte Dijital Dönüşüm Eğitimi", AKİB, 06 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Bankacılık,Finans Sektöründe Blockchain ve Robotik Proses Otomasyonu Webinar (5 Temmuz 2022)
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK'da İş Zekası Online Eğitimi( Bologna, İtalya)-1 Temmuz 2022
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Teknolojileri ve İK Analitiği Webinar,Budapeşte,Macaristan.
  TEMMUZ 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,AKİB "Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme" Webinar
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Analitiği Webinar(Belgrad-SIRBİSTAN)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) İK Analitiği Webinar, 24.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Belgrad(Sırbistan) Dijital Yetenek Yönetimi Webinar-17.06.2022
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL AKİB "İhracatta Metaverse ve Blockchain" Webinar (15.06.2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  "Üretimde Robotik Proses Otomasyonu ve Hiper Otomasyon" Webinarı
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-EKSİM HOLDİNG "Teknoloji Trendleri" Eğitimi
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL Röportaj "IoB ve Müşteri Deneyimi", Mart 2022
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İnsan Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları", Dr. Umut Köksal, webinar, İtalya-Bologna(4 Haziran 2022)
  HAZİRAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma ve Rapor Sunumu
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Vizyon TV Programı" İş Dünyası ve Yapay Zeka"
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Azerbaycan "Çevik İK Kampı", 21-22 Mayıs 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü "Metaverse ve Uluslararası İlişkiler" Konuşması
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası Konuşması,28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, Üniversite TV Meslek Gündemi TV Programı, 28 Nisan 2022
  MAYIS 2022readmore
 • N01THUMB
  KOBİ-Gıda Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimizin Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviye Tespiti Projesi Tamamlandı(Nisan 2022)
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Metaverse ve Geleceğin İş Dünyası" Konuşması,28 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İK Süreçlerinde Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi,Belgrad,18 Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Bilişim Çalışanları ile "Robotik Proses Otomasyonu" Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Sigorta Çalışanları ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Nisan 2022
  NİSAN 2022readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL "Agile HR'' Webinar,Bakü
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  "İK'da RPA Eğitimi"(Azerbaycan,Bakü,26-27 Şubat 2022)
  MART 2022readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM "Blockchain ve Kripto Para Eğitimi"
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  Gaziantep Ticaret Odası "Blockchain ve Kripto Para" Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  İnnova Çalışanları ile RPA Uygulamaları Eğitimi
  ŞUBAT 2022readmore
 • N01THUMB
  RPA Uygulamaları Eğitimi(BAUSEM), 05 Mart 2022-13 Mart 2022
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA Eğitimi(21,22,23 Ocak 2022, 18 saat)
  OCAK 2022readmore
 • N01THUMB
  HISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile ''Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" Eğitimi
  OCAK 2022readmore
 • Eğitim Programları