Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                                                                      Dijital Dönüşüm Eksenli Kurum Kültürü  

                                                                                         Dr.Umut KÖKSAL

                                                                                   UK Danışmanlık  Kurucusu

*İletişim: umut@ukdanismanlik.com

Son birkaç yıldır global düzeyde dijital dönüşüm, iş süreçlerinin dijitalleşmesi  alanlarında projelere liderlik eden UK Danışmanlık'ın Kurucusu olarak, dijitalleşme konusunda kurum yöneticilerinin algı,tutumlarını gözlemlemekte ve dijital dönüşüm çabalarında ne gibi darboğazlar ile karşılaştıklarına yakından şahitlik etmekteyim.

UK Danışmanlık bünyesinde oluşturmuş olduğumuz ‘'Kurum İçi  İnovasyon ve Dijital Dönüşüm'' Birimi, dijital dönüşüm konusunu sadece dijitalleşme trendleri ekseninde değil, dijitalleşme-kurum kültürü ekseninde alma gayreti içimde de hep oldu. Bu yazımda da dijital dönüşümün işletmenin kültür ve kültür boyutları ile ilişkisini kısaca yazmaya gayret edeceğim.

Kurum Kültürü, bir işletmenin tüm olası hamlelerini etkileyen kritik bir konu. İşletme içerisindeki alt kültürler, işletmedeki ritüeller,işletme''kahramanları'',işletme sloganları ve işletme mitleri ile birlikte aynı bir insan gibi işletmeye de ruh veren kısım, aslında kurum kültürü dediğimiz bölüm.

Kurum Kültürü,bir işletmenin içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar,davranışlar,değerler,inançlar ve alışkanlıklar sistemi şeklinde tanımlanabilir(1).

Bir diğer tanıma göre ise dış çevre ile başa çıkma ve işletme içerisinde başarılı bir entegrasyonu temin edebilmek,kurum kültürünü ifade eden bir başka anlayıştır(2).

Kurum Kültürü, işletme yöneticileri ve çalışanları açısından,işletmenin de geleceğe güvenli bakabilmesi,ortak yönü çizebilmeleri adına son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Alt kültür faktörleri ile birlikte, işletmenin sürdürülebilirliği adına bir ‘'tutkal'' vazifesi görmektedir.

İşletme kültürü olgusu,kültür ile ilgili konulara çok da fazla önem verilmeyen işletmelerde bile işletme günlük yaşamının tüm açılarından merkezinde yer alır, bir kurumdaki çalışanların düşünme tarzı,hisleri,davranışları,temelde o organizasyon içerisinde paylaşılan kültürel ortama ilişkin inanışlar başta olmak üzere önemli faktörler tarafından yönlendirilir(3).

Kurum Kültürünün başlıca özellikleri nelerdir(4):

·         Kurum Kültürü, kurumda çalışanların değer, norm ve davranış sistemleri ile ilgilidir. Çalışanların davranışlarını şekillendirerek, kurum içindeki bireyler arası ilişkileri etkiler.

·         Uyum sağlayabilir ve değişebilir nitelik taşır.

·         Sosyal nitelik taşır. Diğer bir ifadeyle kurum kültürü, birden çok bireyin bir araya gelerek meydana getirdiği bir olgudur.

·         Semboller ve sembolik hareketler aracılığıyla öğrenilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir.

·         Bütüncül özellik taşır. Diğer bir ifade ile kurumun bütününe yönelik olup her kademede çalışan personele ait duygu, düşünce değer ve inançlar bütününü ifade eder.

·         Yapı, strateji ve sistem gibi teknik unsurlarla personel, yönetim tarzı ve yetenek gibi beşeri unsurlar arasında bağlantıyı ve uyumlaşmayı sağlar.

·         Bireyler tarafından meydana getirilmiştir. Kurum üyelerinin düşünce, istek ve davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Diğer yandan;Dijitalleşme, son yıllarda üzerinde hem akademik düzeyde hem de global düzeyde proje lideri,danışman olarak çalışma yaptığım bir alan. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse dünyada farklı platformlarda konuşmacı olarak yer alma ve konuşma şansım oluyor. Ne yazık ki konunun hep teknoloji, teknoloji trendleri kısmı üzerinde durulurken, işin sürdürülebilirlik yönetimi ve organizasyonel yansımaları tarafı çoğunlukla gözardı ediliyor.

Dijitalleşme ya da Dijital Dönüşüm,bütünsel olarak değerlendirilmesi gereken bir olgu.  Kurum kültürü, bir işletmeyi diğerlerinden ayıran, onu kendine has kılan en önemli noktalardan bir tanesidir.  

Daha önceki yazılarımda da vurguladığım üzere dijital dönüşüm işletmenin her düzeyi tarafından sahiplenilmesi gereken, hızlı yürütme, çeviklik ve ‘'analog'' düşünme tarzından daha farklı bir düşünme,karar verme tarzının sergilenmesi gereken bir süreci ifade etmektedir. Dijital Dönüşümde başarı için buna uygun kurum kültürünün olması, dönüşümün teknolojik araçlarının, kurum içi iletişim,kurum kültürü öğeleri ile sağlıklı bir şekilde desteklenmesi ile mümkün olur.

Dijitalleşme, genel olarak işletmenin iş modelini, yeni gelirler,yeni ürün ve iş fırsatlarını oluşturmaya yönelik olarak  dijital teknolojiler kullanarak değiştirmesi ,bir diğer yönü ile dijital ‘'business'' eksenine doğru kayılması sürecidir.

Dijital Dönüşüm ise daha geniş eksende değerlendirilmesi gereken bir olgudur.Müşteri bazlı deneyim, yolculuğun kritik olduğu,işin içerisinde organizasyonel değişim yönetimi gibi olguların da yer aldığı  stratejik  bir iş dönüşümü sürecidir. Bu stratejik iş dönüşümü sürecinin yapı taşlarından biri de kurum kültürüdür.

Kurum içerisinde değişim,çeviklik, rekabet koşullarına hızlı adapte olma gibi KPI'lar, kurum kültürü-dijital dönüşüm ekseninde daha da kendine anlam bulur.

İşletmenin dijitalleşmesini bir bulmaca  olarak değerlendirirsek, kurum kültürü de bu bulmacanın önemli parçalarından bir tanesidir. Dijitalleşme çabaları önündeki kurum kültürü kaynaklı darboğazlar,bariyerler de bu doğal matematik açısından özellikle işletme yöneticileri açısından dikkate alması gereken kritik bir konu.

Dijital Dönüşüm, esası itibarı ile teknoloji ile ilgili bir konu değil. Dijital Dönüşüm, esası itibarı ile  organizasyonel çeviklik ile ilgili bir husus. Herhangi bir sürecin, genele vurursak işletmenin dijital dönüşümü için, kurum kültürü çok önemli bir rol oynamakta.

Teknoloji,Teknoloji Trendleri burada sadece birer araç. Daha fazlası değil. Kurum Kültürünün yapısı, teknolojinin, eğitimlerde,seminerlerde bahsedilen bu trendlerin,yöntemlerin kabullenme, kullanılma şeklinin yönünü ve frekansını etkiliyor. İnovasyon yapma kararlılığı, süreçleri dijital teknolojilere taşıma isteği; doğrudan doğruya kurum kültürü ile ilgili parametreler.

 

 

Dijitalleşmeyi Eksenine Alan Kurum Kültürü:

·         Atak

·         Müşteri tarafından drive edilen,Müşteri İhtiyaçları

·         Verinin, karar verme ve içgörüler için kullanılma eğiliminin olduğu

·         Gerçek zamanlı

·         Minimum Hiyerarşi

·         Dinleme ve Öğrenme

·         Çapraz Fonksiyonel Takımlar

·         Tasarım Odaklı Düşünme

Dijitalleşmeyi eksenine alan kurum kültürü, dijital çeviklik ile de ilişkilendirilmesi gereken bir konudur. Burada daha önceki bir yazımdan bazı alıntıları burada tekrar hatırlatma olarak koymak istiyorum:

Dijital İş Çevikliğini ortaya koyan 3 ana parametre üzerinde durmayı faydalı görüyoru:

·         Hiper Farkındalık

·         Hızlı Yürütme

·         Bilinçli İş Kararları

Hiper Farkındalık, işletmenin iş ve teknoloji trendlerini anlamasını, işletmenin içinde bulunduğu sektörel ve aynı zamanda kritik göstergeleri doğru takip edebilmesini ve en önemlisi de öngörümsel/öngörüsel analizleri yapmasını barındıran bir parametre. Sosyal medya, inovasyon,teknolojiler'in entegre olarak şekillendirdiği analitik,metrikler ile, rekabet gücünü artırma adına işletmenin ‘'hiper farkındalık'' kazanması, ana ruh olarak ortaya çıkıyor.

Artık odak, sadece dün ve bugün değil… Aynı zamanda dün ve bugünü doğru analiz edip, geleceği öngörümlemek….

İkinci parametre olan hızlı yürütme, analitik ve bulut teknolojilerden de mümkün olduğunca istifade ederek hızlı yürütmeyi sağlayacak,kolaylaştıracak prosessel yani süreçsel  hamlelerin yapılmasını içeren bir olgu. Sürekli gelişim, ölçeği büyütme ve küçültme adına çevikleşmek,operasyon,iş süreçlerini yeniden tanımlama ve kalibre etme  ihtiyaç duyulan inovasyonu doğru pozisyonlandırma/konumlandırma.

Bilinçli iş kararı ise knowledge management, iş analitiği ve portallar yardımı ile başarılı bir organizasyonel karar verme mekanizmasının kurulmasının hedefleyen bir parametre,bir boyut. Bilginin büyüklüğünü/değerini sorgulama,bir best-practice sharing havuzu/sistemi oluşturma,karar verme sürecinin etkinlik ve verimliliğini artırma gibi durumlar buna birer örnek olarak verilebilir.

Bunun için de  çevik bakış açısı,çevik prensipler, çevik uygulamaları ve bunların interaksiyonu gerekli.

Dijitalleşme, kağıt üzerinde yapılan iş süreçlerinin sadece dijital ortama aktarılması demek değil.

Dijitalleşme için, organizasyon yapısından, teknoloji ve inovasyona bakış açısına, bunun bir kültür haline getirilmesine kadar köklü hamleler gerek.

Burada; işletme içi liderlik, işletmenin organizasyonel yapısının dijitalleşmeyi eksenine alacak bir yapıya dönüştürülmesi, yeteneği çekebilecek stratejileri oluşturmak yine kritik önemli.

Dijitalleşmeyi eksenine alan kurum kültürü, kurumu ileriye taşıyacak olan kurumun insan sermayesidir. Y kuşağı olarak ifade edilen iş yaşamında kuşak grubu başta olmak üzere, belli yaş diliminde olan, teknoloji bağımlısı,teknolojiyi yaşamının ayrılmaz bir parçası yapmış olan, aynı zamanda yetenekli,iyi eğitim almış ve iş yaşamında başarılı olmak isteyen kişiler için dijitalleşmeye önem veren kurum kültürünün olduğu işletmeler ciddi bir cazibe alanı haline gelmekteler.

Bir diğer nokta, işletmedeki liderlerin dijitalleşmenin önünü açıcı aksiyon,eylemlerde bulunma konusunda samimi ve kararlı olmaları.Liderlerin tutum ve davranışları, kurumun dijitalleşme yolculuğundaki başarısı açısından da kritik öneme sahip olacaktır. Liderlerin konuyu ciddiye almaları, değişen,gelişen,dinamik,yeteneklere önem verilen,performansın etkin değerlendirilip , ödüllendirildiği,işveren markası olma yönünde çabaların olduğu,teknolojinin ve sağladıklarının kurum performans,hedeflerine ulaşma için önemli bir araç olduğunu vurguladıkları bir kültür, dijital dönüşüme giden yolda esastır.

Sonuç Olarak, Kurumsal Kültürün gözardı edilerek, dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz demek bir işletme açısından ayağı yere sağlam oturmayan, gerçekçi olmayan bir yaklaşım olmaktadır.

 

Referanslar

(1)    Glen Boseman,Arvint Phatak.Strategic Management:Text and Cases,2.edition,New York: John Wiley and Sons,1989,s.113

(2)    Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: JosseyBass.

(3)    Klimovski, A. ve Mucunski, T. (2014). Identifying corporate culture: A theoretical perspective. Iustinianus Primus Law Review, no.9 vol.5(2), 1-16.

(4)    Unutkan, G. A.(1995). İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

 

                       

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  PERYÖN Akademi Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • Eğitim Programları