Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

 

                      Çalışan Memnuniyeti,Performans ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri

 

                                                                       Dr.Umut KÖKSAL

 

                                                                   UK Danışmanlık Kurucusu

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Performans, motivasyon, yetkinlik ve iş organizasyonunun oluşturduğu bir bütündür. Bir işletme yöneticisi, işletmesinde çalışan performansını, dolayısı ile takım performansını ve nihayetinde organizasyonel performansı artırmak istiyorsa, matematiksel olarak üzerinde değerlendirme yapması gereken değişkenler, motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonu dinamikleridir.

Yetkinlik, sürdürülebilir performans için çalışan tarafından sergilenmesi gereken tutum,davranışlardır. Motivasyon ise çalışanın bu yetkinlikleri sergileyebileceği zemini çalışmakta olduğu işletmesinde bulup bulmamasıdır. İş organizasyonu ise bu üçlü ilişkide ilgili süreç,akış ve kanalları sağlayan bir üçüncü değişken olarak ortaya çıkar.

Bu performans tanımı açısından, direkt formüle yazmadığımız ancak finalinde performansı, ara değişken olarak da çalışan motivasyonu,çalışanın sahip olduğu yetkinlikler ve işletmedeki iş organizasyonu açısından kritik bir başka faktör de çalışan memnuniyetidir.

Memnuniyet,bağlılık,motivasyon kavramları çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılan ve çoğu zaman da karıştırılan kavramlardır.

Peki çalışan memnuniyeti nedir? Çalışan memnuniyetinin boyutları nelerdir?

Çalışan memnuniyeti,bir işletme çalışanının;

a.       İşinden genel memnuniyet,

b.      İşyerinden genel memnuniyet olmak üzere iki ana eksende değerlendirilebilir.

Bir tanıma göre çalışan memnuniyeti, işe ilişkin çeşitli boyutlara karşı gösterilen duygusal tepkidir.  Bu öyle bir tepkidir ki, çalışan; tanımlanmış olan iş boyutlarının bazılarından memnun olabilir, diğerlerinden memnun olmayabilir(1).

Diğer bir tanıma göre, çalışanın memnuniyeti,çalışan tarafından iş ve iş deneyime ilişkin yapmış olduğu değerlendirmesinin duygusal ürünüdür(2).

Bir başka tanıma göre, çalışanın işine verdiği girdiler ile işinden temin ettiği çıktılar arasındaki optimum durumdur. Çalışan, kendisini işletmedeki diğer çalışma arkadaşları ile karşılıklı olarak işletmeye yaptıkları katkılar,kattıkları değer bazında ve de en önemlisi bu katkı,değerler karşılığında kendisine sağlanan teşvik,ödüller açısından kıyaslayarak, yapmış oldukları kıyaslama sonucuna bağlı olarak doyumsuzluk,adaletsizlik, rahatsızlık hissi duymaları durumu ortaya çıkmaktadır(3).

Çalışanın kuruma bağlılığı onun motive edilmesi ve memnuniyet hissi duyması yani işi ve şirketine ilişkin tatmin duyması ile ilgilidir.Motivasyon ve memnuniyet düzeyi arttıkça kuruma bağlılık da doğru orantılı olarak artış gösterir.

Çalışan memnuniyetinin bir konu olarak işletmeler açısından gündem teşkil etmesinin altında yatan neden, başta yukarıda bahsettiğimiz kurumsal performans açısından önemli olmasının dışında aynı zamanda çalışma ortamındaki iletişim,ilişki yönetimini de etkileyen kritik bir konu olmasında yatmaktadır.

Bu iletişim,ilişki yönetimi süreçleri performans ile birleştiğinde, çalışanın işten ayrılma niyeti, turnover,ürün ve hizmet kalitesi gibi birçok diğer değişken üzerinde de etkiler oluşturmaktadır.

İnsan Kaynakları alanı açısından da bakıldığında, çalışan memnuniyetini başlı başına bir ik metriği olarak değerlendirmekte de fayda olacaktır. Öyle bir metriktir ki birçok işletme içi  ve de kısmen dışı faktörün etkisi ile takip edilmesi,mercek altına alınması gereken bir metriktir.

Bir yerde bir metrikten bahsediyorsak, orada aynı zamanda bir ölçme ve değerlendirme faaliyetinden de bahsetmemiz faydalı olacaktır.

Çalışan memnuniyetinin değerlendirilmesinde, günümüzde çalışan memnuniyeti anketlerinden yararlanmaktayız. Çalışan memnuniyeti anketleri, çalışan memnuniyetini oluşturan faktörlerin yer aldığı, işletmede çalışan memnuniyetini analiz etmek amacı ile kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

 Çalışan memnuniyeti anketleri hazırlanırken, işletme olarak hangi boyutlar öncelikli olarak ölçümleneceği ve akabinde değerlendirileceği baştan belirlenmeli, mümkünse kurumun beklentilerine uygun daha ‘'butik bir soru tasarımı'' süreci uygulanmalıdır. Bunlar dışında çalışan memnuniyeti anketi uygulamalarında şu hususlara dikkat edilmelidir:

·         Anketin uygulanacağı hedef kitlenin doğru belirlenmesi

·         Anketin uygulanma şeklinin ihtiyaca uygun belirlenmesi

·         Anketin uygulanma zamanının ihtiyaca uygun belirlenmesi

·         Anket değerlendirmelerinin sadece sayısal,istatistiki değerler ile sınırlandırılmaması

·         Ankete ilişkin aksiyon planlarının kısa-orta ve uzun vadeli planlar olarak yapılması

·         Anket sonrası aksiyon planlarının sürdürülebilir kılınması ve uygulamaya geçirilmesinde etkinliğin temini için anket yönetim özet raporunun oluşturulması

Çalışanın göstermiş olduğu Performans (istenilen davranış ve kaliteli iş sonuçları) çalışanın kuruma bağlılık düzeyindeki artış ile yükseldiği için anketin ilgili bölümü şirketin gelecek performansının planlamasında önemli bir veri sağlamaktadır.

Çalışan memnuniyetinin başlıca boyutları arasında şunları sıralayabiliriz,bu liste daha da detaylanabilir ya da kapsamı daraltabilir:

•       Çalışan Bağlılığı

•       Çalışan Mutluluğu

•       Departman Yöneticisinden Memnuniyet

•       Gelişim

•       Fiziksel Çalışma Ortamı

•       İş Tatmini

•       İş Yapış Şekilleri

•       İşbirliği ve Takım Çalışması

•       Kariyer Planlama

•       Kurum İçi İletişim

•       Kurum İmajı

•       Ödüllendirme ve Takdir

•       Performans Yönetimi

•       Strateji ve Hedefler

•       Yan Haklar

 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar

1)        Kinicki A. ve Kreitner R. (2009). Organizational Behavior, Key Concepts. Skills & Best Practice., McGraw-Hill Edition.

2)        Lilly M. Berry, Psychology at Work, (San Fransisco: Mcgraw-Hill Companies Inc., 1997), 98.

3)        Şenol  Horozoğlu, Çalışanların İş Doyum Düzeyinin Karşılaştırılması (T.P.A.O. Örneği),Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995, s.5  12

 

 

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi, BAUSEM, OCAK 2022
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Temsilcileri ile RPA(Robotik Proses Otomasyonu) Eğitimi,Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Innova Bilişim ile Robotik Proses Otomasyonu Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kuveyt Türk Bankası ''Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimleri"-Kasım 2021
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı Robotik Süreç Otomasyonu Eğitimi-Finans Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Kasım 2021)
  KASIM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Robotik Süreç Otomasyonu Hazırlık Danışmanlığı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz(Ekim 2021)
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İK'da Dijital Dönüşüm'' Eğitimi-27.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-MT
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''Dijital Dönüşümün Temelleri Eğitimi''-13.10.2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Türk Ekonomi Bankası ile ''Bankacılıkta Teknolojik Trendler'' Eğitimi-Ekim 2021
  EKİM 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dünya Gazetesi Röportajı-Dijitalleşme
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK'da Yeni Teknolojiler Webinarı,Azerbaycan,Eylül 2021
  EYLÜL 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Yapay Zeka, RPA Konuşması-Azerbaycan,Eylül 2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Polifarma Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-29.08.2021
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Webinar, Azerbaycan
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''İş Dünyası ve Yapay Zeka'' Webinar
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Kale Air-Dijital Dönüşüm Trendleri Eğitimi
  AĞUSTOS 2021 readmore
 • N01THUMB
  Avrupa'nın en kapsamlı İK Metrikleri ve İK Analitiği Sertifika Programını Tamamladık.
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Programı-Azerbaycan,Türkiye,Macaristan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı,Azerbaycan(3,4,10,11,18,25 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi-Belgrad,Sırbistan(7,8,9,10 Temmuz 2021)
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çeviklik(Agility) ve İK'da Çeviklik(HR Agility) Eğitimi-Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal HR Business Partner Master Class, Bakü,Azerbaycan
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  AKİB ''İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ARD24 Televizyonu''Dijital İK ve Yapay Zeka'' Röportajı
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  Quatar Fund for Deveopment,Getham ''Dijital Dönüşüm'' Eğitimi
  TEMMUZ 2021 readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi (İSO Akademi) İK 2.0 Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  Uygulamalı İK Analitiği Programı(8,9 Mayıs 2021)
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için Süreç Yönetimi ve Kalite'' Eğitimi-Dr.Umut KÖKSAL
  MAYIS 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Nisan 2021 Eğitimi Modül 3
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB İş Dünyasında Yeni Normal ve Yapay Zeka Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi-Modül 3: Eğitim&Gelişim'de AR,VR Uygulamaları(Azerbaycan)
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İSTANBUL SANAYİ ODASI(İSO) ''Dijital Dönüşüm Eğitimi''-Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  UEDAŞ Eğitim Yöneticileri ile ''Eğitimde ROI Hesaplamaları'' Eğitimi
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜRKONFED-BAUSEM ''KOBİLER için İK ve Kurumsallaşma'' Eğitimi -Dr.Umut KÖKSAL
  NİSAN 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Raporlama ve İK Analitiği Projesi-Enerji Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Ücret Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İş Analizi ve Yetkinlik Sistemi Tasarımı Projesi-Üretim Sektörü Müşterimiz
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Azerbaycan ''Çevik Öğrenme(Agility) ve Digital HR'' Webinar
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  16 Saatlik İK Analitiği Uzmanlık Programı Tamamlandı,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Turkcell Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Eğitimleri-BAUSEM-5 Grup
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi,Azerbaycan Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, CMC Akademi '' Yeni Normalde Müşteri Deneyimi''
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi Modül 2, Azerbaycan
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Programı-Azerbaycan(Mart 2021)
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  APS Giyim Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri Eğitimi-27,28.02.2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Eğitimi Modül 3, Azerbaycan,Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  TÜMSAŞ Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi Projesi, Mart 2021
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Dünyada 4 Teknoloji Trendine Bakış Konuşması
  MART 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Webinar, 22.02.2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  TEMSA İş Makineleri Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi-18,19 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Online Eğitim-15,16 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz ile İK Analitiği Eğitimi-13,14 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan ''2021 HR Trendleri'' Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği ''YK'da Dijital Dönüşüm Stratejileri'' Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İSO Akademi İK 2.0 Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB Blockchain Eğitimi
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  AKİB Akıllı Tarım Eğitimi-05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Blockchain ve Kriptopara Eğitimi-04,05 Şubat 2021
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL,Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme Konuşması
  ŞUBAT 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Eğitimi-Azerbaycan(Ocak 2021)
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Eureko Sigorta, OVM Enerji ve Bilin Yöneticileri ile İK Analitiği Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Dijital Dönüşüm Trendleri Webinar-İstanbul,Viyana,New York
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Eğitimi
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi Eğitimi Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Sertifika Programı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  UİB Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  2021 Yılı Dijital Dönüşüm Trendleri Webinarımız
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  14 Saatlik Online İK Analitiği Uzmanlık Programı Başladı
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  EİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,ETÜ ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Eskişehir Teknik Üniversitesi ''Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  OCAK 2021readmore
 • N01THUMB
  İMMİB İşe Alma ve Yerleştirmede Yeni Nesil Teknolojiler Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  AKİB Dijital Dönüşüm Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği Uzmanlık Online Programı-Azerbaycan
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mobil Teknoloji Trendleri Eğitimi
  ARALIK 2020readmore
 • N01THUMB
  İTO BTM Büyük Veri ve Yapay Zeka Eğitimi-Eylül 2020
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal AKİB Blockchain ve Fintech Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,hurriyet.com.tr röportajı(Eylül 2020)
  EYLÜL 2020readmore
 • N01THUMB
  İstanbul Sanayi Odası Akademi(İSO Akademi) İK ve İşe Alım 2.0 Eğitimi
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Uzmanlık Sertifika Programı Azerbaycan (Kasım 2020)
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talk'u Modere Etti
  KASIM 2020readmore
 • N01THUMB
  IOT ve Yapay Zeka 101 Online Eğitimi, Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Azerbaycan Dijital İK ve İK Analitiği Semineri
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Online Eğitimi,Kasım 2020'de...
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijital Çeviklik Eğitimi-Azerbaycan
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü Digital HR ve İK Analitiği Konuşması
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,BAUSEM Blockchain ve Kripto Para Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,GYİAD-PERYÖN Talks
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İSO Akademi Dijital Dönüşüm Mini MBA'de
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing ve Çalışan Deneyimi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Performans Yönetim Sistemi Eğitimi-Azerbaycan(Ekim 2020)
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Aksigorta ile Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm Eğitimi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • N01THUMB
  Üretim Sektörü Müşterimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi Projesi
  EKİM 2020readmore
 • Eğitim Programları