Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                                                                       

ÜRETİMDE VERİMLİLİK ,DÜŞÜK TURNOVER DOĞRU ORYANTASYON'DAN GEÇER: Mavi Yakalı İKY

UK Danışmanlık Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Akademisi

 

Performans kavramı, motivasyon,yetkinlik ve  iş organizasyonu olmak üzere 3 ana faktörden oluşan bir kavramdır.

Yetkinlik, yapılacak iş ile ilgili ihtiyaç duyulan,gerekli olan davranış,tutumlardır.  Motivasyon ise bu yetkinlikleri kullanma zemini bulup bulmama ile ilgilidir. İş organizasyonu ise ilgili iş alanı ile ilgili akış ve yapısal organizasyonun doğru tasarlanması,dizayn edilmesi ile ilgilidir.

Performans kavramını, üretim ortamında; üretimde mavi yakalı çalışan iletişimi ve yönetimi açısından irdelediğimizde üretimde yer alan çalışanların-operatör,teknisyen,formen-hangi isim ve düzeyde olursa olsun, öncelikli olarak etkin bir oryantasyon sürecinden geçmeleri gerektiği vurgusunu yapmak ile başlamakta fayda var.

Oryantasyon sözcüğü, Fransızca ‘'orientation'' sözcüğünden dilimize girmiştir. Kelime anlamı itibarı ile uyumlanma,eğitme,yönlendirme anlamlarına gelmektedir(1).

Bir diğer tanımı itibarı ile oryantasyon, bir işletmedeki yeni çalışanın işlerine,çalışma arkadaşlarına ve işletmeye tanıtılması, uyumunun sağlanması sürecidir(2).

Bu öylesine önemli bir süreçtir ki bu süreçte, işe yeni başlayan ya da bölüm değiştiren çalışanın performans sergileyebilmesi açısından üretim işletmesinde ciddi ve sistematik bir oryantasyon programı,performansı oluşturan her 3 alt faktör açısından da-motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonu-bir katapult görevini görür.

Bu nedenle çalışanın doğru oryante edilmesi, sadece çalışanın değil, aynı zamanda çalışanın yöneticilerinin ve elbette işletmenin insan kaynakları bölümü çalışanlarının da sorumluluk taşımaları gereken bir konudur.

İşletme ortamı açısından bakıldığında oryantasyon, tek başına insan kaynakları bölümünün sorumluluğunda olan bir konu değildir. Oryantasyon sürecinde bir transfer ortaklığı söz konusudur. Bu transfer ortaklığının tarafları:

a.        İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü

b.      Mavi yakalı  çalışan

c.        Çalışanın Birinci Derece Yöneticisi

d.       Çalışan İş Arkadaşları

e.       Çalışanın Bağlı Olduğu Üst Düzey Yönetici

 

Bu sayılan beş tarafın da, çalışanın işe alışması, uyumunda, kurum iklimi ve kültür dinamiklerini anlamasında payları büyüktür. İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü,sürecin etkin şekilde takibini ve raporlamasını yapmakla mükellef iken, çalışan sürece gereken özeni vermekle, kendisine iletilen doküman,prosedür,yönetmelik ve aktarılan bilgileri öğrenmek adına gayret sarfetmekle yükümlüdür.

Üretim çalışanları,hangi üretim prosesi olursa olsun, genelde çırak-kalfa-usta ilişkisine benzer bir şekilde, küçük yaşlardan itibaren kendi çalışma alanlarında yetişmekte ve mesleki bilgiyi kazanmaktadırlar.  Sanılanın aksine çalışanın yaşının ilerlemesi ile birlikte çalışanın aslında oryantasyon ihtiyacı da artabilmektedir. Örneğin, çalışanın ilerleyen yaşında işletme değiştirme, proses değiştirmesi vb.

Yukarıdaki notlardan da hareketle, iş bilgisi, bir diğer ifade teknik/mesleki bilgi, üretim ortamındaki mavi yakalı çalışanın performansını oluşturan tek faktör değildir, 3 ana faktör; üretim sürecinde yer alan operatör,tekniker,teknisyen vb. kadroların performansı açısından eş değer derecede önemlidir.

Sadece işe yeni başlayan ya da yaşı genç mavi yakalı çalışanların oryantasyona ihtiyacı yoktur, deneyimli, iş bilgisi yüksek olan mavi yakalı çalışanların da değişen koşullar, durumlar karşısında oryante edilmeleri  dikkate değer bir husustur.

Oryantasyon eğitimi, bir çalışanın işletmede kalma/kalmama, işletmeye alışma/alışamama gibi durumlarını ve dolayısı ile işyeri ‘'tutum ve davranışlarını''da etkileyen en önemli, belki de birinci sıradaki eğitim ve gelişim faaliyetidir.

Söz konusu işyeri tutum ve davranışlarının başında da turnover gelmektedir.

Konuyu özellikle üretim ortamı ve mavi yakalı çalışan turnoverı olarak ele alırsak, mavi yakalı çalışan iletişimi, motivasyonu ve mavi yakalı çalışanlardan sürdürülebilir performans alma yolunda oryantasyon sürecinin önemi üzerinde durmak önemli olacaktır.

Turnover yani personel devri; bir işletmede oluşan insan kaynağı ayrılma ve katılma hareketleri şeklinde tanımlanabilir. Bu bir oran olarak değerlendirildiğinde, bir insan kaynakları metriği olarak da çok önemli bir metrik haline gelmektedir. Öyle bir metriktir ki, tek başına değil, diğer metrikler ile ilişkili olarak değerlendirilmesinde fayda olacaktır.

Personel devri, genel olarak baktğımızda gönüllü veya gönülsüz olarak iki farklı neden,kategoride meydana geldiği vurgusu yapılabilir(3). Devir gönülsüz olarak ifade edildiğinde genellikle çalışanın kronik bir hastalık vb. durumlar neticesinde iş göremez haline gelmesi ve arzu,isteği dışında işletmesini bırakması anlamını taşır. Gönüllü devir de ise genellikle çalışanın birlikte çalıştığı yönetici, iş arkadaşları kaynaklı işyeri tutum ve davranışları ile kurum iklimi, kurum kültürü vb. kurumsal etkenlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Bunlar dışında, kariyer nedenleri, daha iyi ekonomik koşullar vb. diğer faktörler de gönüllü devir kapsamında değerlendirilebilecek örneklerdir.

Her ne suretle olursun, her iki durumun da hem insan kaynağı sermayesinin kullanımı, hem de işletme açısından etkinlik,verimlilik gibi parametrelere etki ettiği söylenebilir.

Yazının başlığında da belirttiğim üzere konuyu üretim ve mavi yakalı çalışan ekseninde ele aldığımda, oryantasyon-turnover ilişkisini, uzun yıllara dayanan üretim ve fabrika ortamı deneyimlerim ekseninde değerlendirmek istiyorum.

Öncelikli olarak oryantasyon sürecinin kapsamı ve amacı hakkında, fabrika yönetimleri /üretim müdürlerinin baştan net olmaları gerekiyor. Üretim ortamında oryantasyon, salt olarak üretim operatörünün iş ortamını görmesi ve tanıması demek değil, bunun daha ötesi. İşten ayrılma kararını bir değişken olarak kabul edersek, bu değişkeni etkileyen ara değişkenler arasında oryantasyon sürecinin etkinliği ve başarısı da yer alıyor.

‘'Bir Mavi yakalı çalışanımızın oryantasyon süreci hangi aşamalardan oluşacak?''

‘'Bu süreç ne kadar sürecek?''

‘'Sürecin takibi ve etkinliği açısından hangi form ve raporlar kullanılacak?''

‘'Sürecin yönetimi bir işbaşı koçluğu mekanizması ile mi yapılacak?''

‘'Sürecin turnover metriği ile ilişkilendirilmesi nasıl olacak?''

‘'Sürecin etkinliğinin takibinde transfer ortaklarının görev ve sorumlulukları nasıl netleştirilecek?''

Yukarıda saydığım bu gibi soruların cevaplarının net bir şekilde ortaya konulması önemli, kriktir.

Bugün bir çok üretim işletmesinde, mavi yakalı çalışanlar ile yapılan çalışmalardaki gözlemlerimden hareketle şunu söyleyebilirim ki, etkin bir oryantasyon sürecinin olmayışı, doğrudan doğruya o işletmelerdeki mavi yakalı çalışan turnover rakamlarının yüksek olması ile de yakından ilgilidir.

İşi, prosesi ne kadar iyi bilirse bilsin, mesleki bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun, yeni iş ortamına, yeni yerine alışmakta zorluk çeken bir mavi yakalı çalışan açısından, işten ayrılma eğilimi içerisine girme hiç de uzak gelecek olan bir durum değildir.

Oryantasyonu sadece prosedürel, kağıt üstünde olan, gereğince özen verilmeyen bir süreç olarak konumlandırmak, bir üretim işletmesine bir fayda sağlamaz.  Oryantasyon süreci, bir üretim işletmesinde mavi yakalı çalışanın:

·         Kurum Kültürü-İklimini

·         Takım Arkadaşları

·         Yöneticileri

·         İş ilişkisinde olduğu diğer destek ve ana süreçleri görmesi açısından önemlidir.

Etkili bir oryantasyon süreci geçirmeyen bir mavi yakalı çalışan, sadece mesleki bilgi ya da  önceden getirmiş olduğu deneyim ile istenilen performansı her zaman sergileyemeyebilir.

Performans formülünde, yetkinlik-motivasyon ve iş organizasyonu değişkenlerini unutmayalım.  Performansın oluşması için gereken bazı faktörler, teknik kısım yani süreç-iş bilgisi ile ilişkili iken,diğerleri ise yani motivasyon gibi daha beşeri,iletişim faktörlerinin etkili olduğu faktörlerdir.

Turnover, bir metriktir. Belli periyodlarda takip edilmesi,raporlanması ve bir metrik olarak artışı söz konusu ise bu artışa neden olan faktörlerin doğru şekilde analiz edilip yorumlanması gerekir. Bu analiz ve yorumlama için, oryantasyon sürecinin herşeyden önce doğru tasarlanmış ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmiş olması gerekir.

İşletmesini tanımayan, kurum içi dinamikleri anlamakta zorlanan, yönetici ve çalışma arkadaşları ile iletişim,ilişki yönetiminde zorluklar yaşayan bir mavi yakalı çalışan, ayrılma eğilimi içerisine girmekte zorlanmayacaktır. Bir üretim işletmesindeki insan kaynakları/eğitim bölümleri ile üretim bölümleri koordinasyon içerisinde hareket ederek, etkin bir oryantasyon planlaması ile süreci bir ‘'iş ortağı'' bilinci ile yönetmelidirler.

 

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Türk Dil Kurumu
 2. Özdemir Y., İşe Alım Süreç Kavram Uygulama, 1. Baskı, Sakarya Yayıncılık, 2017
 3. Cheng, A. ve Brown, A. (1998). HRM strategies and labour turnover in the hotel industry: a comparative study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9 (1): 136-154.

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  Temmuz Dönemi Online İK Analitiği Programı-25,26 Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Alternatifbank İK Ekibi ile Dijital İK Eğitimi(BAUSEM)-25,26 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,PERYÖN Dijital Akademi'de...
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal PERYÖN Akademi Yapay Zeka ve Veri Online Semineri-Temmuz 2020
  TEMMUZ 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık Programı 27,28 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  CENAL Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  LC Waikiki Akademi Çalışanları ile ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Eğitimi-9,10 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Yeni Normal ve İş Dünyası Webinar Dr. Umut Köksal, Temmuz 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Programı Haziran 2020 dönemi başlıyor...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Florya Koleji''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Canlı Yayın-9 Haziran 2020
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''Yapay Zeka ve Dijitalleşme'' Instagram Canlı Yayın
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Liderler'' Webinar Serisinde...
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Post-Covid 19 ve İKY Webinar(Haziran 2020)
  HAZİRAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Kariyer Konuşmaları Yerel ve Ulusal Basın Yansımaları
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Cüneyt Ekmen Meslek ve Teknik Lisesi Online Kariyer Günü Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Data ve Yapay Zeka'da Covid-19 Sonrası Dönem Webinar(18.05.2020)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe KVKK Eğitimi-16 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Covid-19 Sonrası Veri ve Yapay Zeka Konuşması(GYİAD)
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Mersin Üniversitesi Online Kariyer Sohbeti Konuşması
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  HR Marketing Online Eğitimi,9 Mayıs 2020
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Bakü-Azerbaycan ''İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı''
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Uzmanlık EğitimProgramımız Başladı....
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka-Azerbaycan Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Turizm Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Online Eğitimi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Dönüşüm Eğitimi-Dr.Umut Köksal-BAUSEM
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Online Eğitimi-MB Kariyer Merkezi
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL ile Yapay Zeka-Gelecek Buluşmaları
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile Covid-19 Pandemi Süreci ve Dijital İK Webinar
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dijital Çalışan Deneyimi webinar :12.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK Analitiği Eğitimi-10.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online Dijital Dönüşüm Programı:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Online İK'nın Dijitalleşmesi Eğitimi:BAUSEM-Dr.Umut Köksal
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Online Semineri:08.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital Çalışan Deneyimi Oluşturmak Meet-Up
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Veri Analitiği Meet-up:Konuk Ergi Şener-02.04.2020
  NİSAN 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ile İK'da Yapay Zeka Trendleri Webinarı Gerçekleşti.
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması-12 Mart 2020
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  ALARKO Holding İş Yaşamında Sonuç Odaklı Proaktif Davranışlar Eğitimi
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Psikoloji ve Yapay Zeka'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İstanbul Ticaret Üniversitesi '' Yapay Zeka ve İş Dünyası'' Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Büyük Veri Zirvesi Konuşması
  MART 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Gedik Üniversitesi ve Gedik Holding ''Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Bulut Bilişim ve Teknoloji'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Büyük Veri Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Eğitim İhtiyaç Analizi eğitimi-BAUSEM
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İKZ 9'da '' CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Modere etti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom,Petrol Ofisi ve Arfesan Katılımcıları ile '' Çalışan Deneyimi Semineri''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Hyundai İK Ekibi ile İK Metrikleri-İK Analitiği Eğitimi
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, BAUSEM adına QNB Finansbank ''Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme'' Online Eğitimini Hazırladı
  MAYIS 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü Yapay Zeka Akademisi''Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK'da Yapay Zeka Trendleri Semineri gerçekleşti.
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Analitiği ve İK Raporlaması Webinarı gerçekleşti
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr. Umut Köksal, '' Eğitimde Yapay Zeka'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Anagold Madencilik HR,Training ve IT Ekipleri ile '' İK'da Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  ŞUBAT 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi''Digital Disruption'' Konulu Semineri
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Dijital Dönüşüm Merkezi'' Digital Disruption'' Sunumu
  KASIM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü''Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları'' Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Ingbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka Trendleri'' Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, 360 TV'de Birol Güven ile Gelecek Geliyor Programı
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi İK Ekibi ile İK Metrikleri, İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Petrol Ofisi ve Arfesan Otomotiv Yöneticileri ile ''Dijital İK Eğitimi''
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi''İşe Alımda Yapay Zeka,AR/VR Trendleri''Semineri -Dr.Umut Köksal
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,İnsan Kaynakları ve Yapay Zeka Semineri
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğilim 2020 Anketi
  OCAK 2020readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Blockchain 101 Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Zor İnsanlar ile Başa Çıkma ve Stres Yönetimi Programı, Mart 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Norm Kadro Eğitimi, Şubat 2020'de...
  ARALIK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • Eğitim Programları