Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                      Üretimde Mavi Yakalı Çalışan Turnover Yönetiminde  Oryantasyon Eğitimi

Dr.Umut Köksal

Bu yazımda oryantasyon eğitimi ve oryantasyon süreci-mavi yakalı çalışan turnover ilişkisi üzerinde durmak istiyorum.

Oryantasyon, kelime anlamı itibarı ile yönlendirme,uyumlanma,eğitme anlamlarına gelmektedir(1).

Bir işletmede işe yeni alınan bir çalışanın; işe, takım arkadaşlarına,içinde bulunduğu kurum kültürü,iklimine uyumu,adaptasyonu, oryantasyon sürecinin çerçevesini oluşturmaktadır.

Oryantasyon, bir sosyalizasyon sürecidir. Bu sürecin önemi; çalışanın, yaptığı işte normal performans sergileyebilmesi için gerekli koşullar hakkında bilgilendirilmesi, ısındırılmasıdır.

Oryantasyon ile çalışanın hedefleri ile çalışanın çalışmaya başladığı işletme hedeflerinin harmonize edilmesidir.

Bir işletmede işe başlayan kişi, önceden ne kadar iş deneyimi ya da sektörel deneyimi olursa olsun, çoğu zaman içerisine girdiği yeni ortamda kendini yalnız, yardıma,desteğe muhtaç hissetmektedir.

Performans kavramını, motivasyon,yetkinlik ve iş organizasyonunun toplamından oluşan bir unsur olarak değerlendirirsek, formülü oluşturan her 3 değişken açısından da oryantasyonun, çalışana da, kuruma da ve kurum yöneticilerine de getirileri,faydaları olacaktır.

Oryantasyon, bir yandan çalışanın işi daha çabuk benimsemesine yardımcı olurken, aynı zamanda organizasyonel davranış açısından önemli kavramlardan bir tanesi olan ‘'güven/organizasyonel güven'' kavramı üzerinde de olumlu etkiler yapmaktadır. İşini çabuk benimseyen, iş bilgisi desteği ve veya ‘'güven'' duygusu oluşan bir çalışanın kuruma bağlılık duygusu ve verimliliği de bundan etkilenecek, bu de işletme içi çalışan tutumları üzerinde tesirlerde bulunacaktır.

İşletme ortamı açısından bakıldığında Oryantasyon, tek başına insan kaynakları bölümünün sorumluluğunda olan bir konu değildir. Oryantasyon sürecinde bir transfer ortaklığı söz konusudur. Bu transfer ortaklığının tarafları:

a.        İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü

b.       Çalışan

c.        Çalışanın Birinci Derece Yöneticisi

d.       Çalışan İş Arkadaşları

e.       Çalışanın Bağlı Olduğu Üst Düzey Yönetici

Bu sayılan beş tarafın da, çalışanın işe alışması, uyumunda, kurum iklimi ve kültür dinamiklerini anlamasında payları büyüktür. İnsan Kaynakları/Eğitim Bölümü,sürecin etkin şekilde takibini ve raporlamasını yapmakla mükellef iken, çalışan sürece gereken özeni vermekle, kendisine iletilen doküman,prosedür,yönetmelik ve aktarılan bilgileri öğrenmek adına gayret sarfetmekle yükümlüdür.

Çalışanın birinci derece yöneticisi, en az insan kaynakları/eğitim bölümü kadar sürecin etkin şekilde işlemesinden sorumludur ve takipçi olmalıdır.

Çalışanın iş arkadaşları, yeni çalışan adına süreci hızlandırma noktasında, kendi kaynak ve sorumluluk alanları çerçevesinde gereken desteği vermekten kaçınmamalıdırlar.

Çalışanın bağlı olduğu organizasyon biriminin üst düzey yöneticisi/yöneticileri ise-örneğin çalışanın ikinci derece sicil amiri- birebir olamasa dahi, sürecin ciddi şekilde takip ve işlemesi adına zaman zaman kendisine bağlı olan yöneticilerden bilgi almalı, tüm sürecin sorumluluğu işletmenin insan kaynakları/eğitim bölümüne bırakılmamalıdır.

Konuya eğitim ve gelişim süreçleri açısından bakıldığında, bir eğitim türü olarak oryantasyon, bir işletmenin insan kaynakları/eğitim bölümü açısından belki de en fazla üzerinde durulması gereken, dikkat edilmesi gereken eğitim türüdür.

Çünkü oryantasyon eğitimi, bir çalışanın işletmede kalma/kalmama, işletmeye alışma/alışamama gibi durumlarını ve dolayısı ile işyeri ‘'tutum ve davranışlarını''da etkileyen en önemli, belki de birinci sıradaki eğitim ve gelişim faaliyetidir.

Söz konusu işyeri tutum ve davranışlarının başında da turnover gelmektedir.

Konuyu özellikle üretim ortamı ve mavi yakalı çalışan turnoverı olarak ele alırsak, mavi yakalı çalışan iletişimi, motivasyonu ve mavi yakalı çalışanlardan sürdürülebilir performans alma yolunda oryantasyon sürecinin önemi üzerinde durmak önemli olacaktır.

Turnover yani personel devri; bir işletmede oluşan insan kaynağı ayrılma ve katılma hareketleri şeklinde tanımlanabilir. Bu bir oran olarak değerlendirildiğinde, bir insan kaynakları metriği olarak da çok önemli bir metrik haline gelmektedir. Öyle bir metriktir ki, tek başına değil, diğer metrikler ile ilişkili olarak değerlendirilmesinde fayda olacaktır.

Personel devri, genel olarak baktğımızda gönüllü veya gönülsüz olarak iki farklı neden,kategoride meydana geldiği vurgusu yapılabilir(2). Devir gönülsüz olarak ifade edildiğinde genellikle çalışanın kronik bir hastalık vb. durumlar neticesinde iş göremez haline gelmesi ve arzu,isteği dışında işletmesini bırakması anlamını taşır. Gönüllü devir de ise genellikle çalışanın birlikte çalıştığı yönetici, iş arkadaşları kaynaklı işyeri tutum ve davranışları ile kurum iklimi, kurum kültürü vb. kurumsal etkenlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Bunlar dışında, kariyer nedenleri, daha iyi ekonomik koşullar vb. diğer faktörler de gönüllü devir kapsamında değerlendirilebilecek örneklerdir.

Her ne suretle olursun, her iki durumun da hem insan kaynağı sermayesinin kullanımı, hem de işletme açısından etkinlik,verimlilik gibi parametrelere etki ettiği söylenebilir.

Yazının başlığında da belirttiğim üzere konuyu üretim ve mavi yakalı çalışan ekseninde ele aldığımda, oryantasyon-turnover ilişkisini, uzun yıllara dayanan üretim ve fabrika ortamı deneyimlerim ekseninde değerlendirmek istiyorum.

Öncelikli olarak oryantasyon sürecinin kapsamı ve amacı hakkında, fabrika yönetimleri /üretim müdürlerinin baştan net olmaları gerekiyor. Üretim ortamında oryantasyon, salt olarak üretim operatörünün iş ortamını görmesi ve tanıması demek değil, bunun daha ötesi. İşten ayrılma kararını bir değişken olarak kabul edersek, bu değişkeni etkileyen ara değişkenler arasında oryantasyon sürecinin etkinliği ve başarısı da yer alıyor.

‘'Bir Mavi yakalı çalışanımızın oryantasyon süreci hangi aşamalardan oluşacak?''

‘'Bu süreç ne kadar sürecek?''

‘'Sürecin takibi ve etkinliği açısından hangi form ve raporlar kullanılacak?''

‘'Sürecin yönetimi bir işbaşı koçluğu mekanizması ile mi yapılacak?''

‘'Sürecin turnover metriği ile ilişkilendirilmesi nasıl olacak?''

‘'Sürecin etkinliğinin takibinde transfer ortaklarının görev ve sorumlulukları nasıl netleştirilecek?''

Yukarıda saydığım bu gibi soruların cevaplarının net bir şekilde ortaya konulması önemli, kriktir.

Bugün bir çok üretim işletmesinde, mavi yakalı çalışanlar ile yapılan çalışmalardaki gözlemlerimden hareketle şunu söyleyebilirim ki, etkin bir oryantasyon sürecinin olmayışı, doğrudan doğruya o işletmelerdeki mavi yakalı çalışan turnover rakamlarının yüksek olması ile de yakından ilgilidir.

İşi, prosesi ne kadar iyi bilirse bilsin, mesleki bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun, yeni iş ortamına, yeni yerine alışmakta zorluk çeken bir mavi yakalı çalışan açısından, işten ayrılma eğilimi içerisine girme hiç de uzak gelecek olan bir durum değildir.

Oryantasyonu sadece prosedürel, kağıt üstünde olan, gereğince özen verilmeyen bir süreç olarak konumlandırmak, bir üretim işletmesine bir fayda sağlamaz.  Oryantasyon süreci, bir üretim işletmesinde mavi yakalı çalışanın:

·         Kurum Kültürü-İklimini

·         Takım Arkadaşları

·         Yöneticileri

·         İş ilişkisinde olduğu diğer destek ve ana süreçleri görmesi açısından önemlidir.

Etkili bir oryantasyon süreci geçirmeyen bir mavi yakalı çalışan, sadece mesleki bilgi ya da  önceden getirmiş olduğu deneyim ile istenilen performansı her zaman sergileyemeyebilir.

Performans formülünde, yetkinlik-motivasyon ve iş organizasyonu değişkenlerini unutmayalım.  Performansın oluşması için gereken bazı faktörler, teknik kısım yani süreç-iş bilgisi ile ilişkili iken,diğerleri ise yani motivasyon gibi daha beşeri,iletişim faktörlerinin etkili olduğu faktörlerdir.

Turnover, bir metriktir. Belli periyodlarda takip edilmesi,raporlanması ve bir metrik olarak artışı söz konusu ise bu artışa neden olan faktörlerin doğru şekilde analiz edilip yorumlanması gerekir. Bu analiz ve yorumlama için, oryantasyon sürecinin herşeyden önce doğru tasarlanmış ve etkin şekilde uygulamaya geçirilmiş olması gerekir.

İşletmesini tanımayan, kurum içi dinamikleri anlamakta zorlanan, yönetici ve çalışma arkadaşları ile iletişim,ilişki yönetiminde zorluklar yaşayan bir mavi yakalı çalışan, ayrılma eğilimi içerisine girmekte zorlanmayacaktır. Bir üretim işletmesindeki insan kaynakları/eğitim bölümleri ile üretim bölümleri koordinasyon içerisinde hareket ederek, etkin bir oryantasyon planlaması ile süreci bir ‘'iş ortağı'' bilinci ile yönetmelidirler.

 

(1)     Türk Dil Kurumu

(2)     Cheng, A. ve Brown, A. (1998). HRM strategies and labour turnover in the hotel industry: a comparative study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9 (1): 136-154.

 

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi Haber-Mersin İmece Gazetesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  GYİAD Üyeleri ile Stres Yönetimi Workshop-Dr.Umut Köksal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın, Kadıköy Doğa Koleji Paneli.
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK ANALİTİĞİ PROGRAMI, 26 MART 2019'DA...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK MART 2019 GKA EĞİTİM PROGRAMI
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mersin İŞKUR İş ve Kariyer Fuarı Düzenleme Kurulu Toplantısı
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin ESOB Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Akyürek Teknoloji Yönetimini Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin Teknopark Genel Müdürlüğü Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Aktifbank ve Zingat İK Ekipleri ile İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Eğitimi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-Evyap TZ İK Bölümü
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Programı, 26 Mart 2019'da...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Dashboard Projesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Metrikleri Çalıştayı,22 Şubat 2019 Mersin
  GİDERİK Daveti ve AKİB-Akdeniz İhracatcı Birlikleri Destekleri ile..
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Endüstri 4.0,Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Semineri-Uludağ İhracatcılar Birliği Mavi Salon
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi(Bahçeşehir Üniversitesi-İşkur İşbirliği)
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin İnterneti Eğitimi-Logo Yazılım ekibi ile gerçekleşti.
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Birlik Holding Panagro Gıda'da Üretimde İşbaşı Koçluğu Projesi-Süt Ürünleri ve Et Ürünleri Grubu
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal,GYİAD üyesi olarak Dijital Dönüşüm konusunu Dünya Gazetesi için yazdı...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ve İK Bölümü Makalesi, UK Blog'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin Interneti (IOT 101) programı, Ocak 2019'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking Workshop, Aralık 2018'de...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Feedback System Design Eğitimi-İngilizce Programımız
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Balanced Scorecard Kurumsal Karne Performans Değerlendirme Eğitimi
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Deneyimleri, UK Blog'da...
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital ve Çevik İK Sunumu,İKZ8
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Atölye Çalışması
  360 Derece Performans Değerlendirme
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Bakü'de,MİRF 2018
  Dr.Umut Köksal Bakü'de 2018
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Bakü MİRF 2018 Design Thinking ve Dijital İK Konuşması
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Dijital Dönüşüm Konulu Röportajı-28 Eylül 2018
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan Milli İnsan Resurslari Forumu'nda Konuşacak.
  Design Thinking ve Dijital İK
  EYLÜL 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,8.İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi'nde....
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Yeni instagram hesabımız instagram.com/ukegitimdan/
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Termoteknik-Vardiya Amir ve Mühendisleri-Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Eğitimi Grup 2
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Yapay Zeka ve Tasarım Odaklı Düşünme Semineri
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Birimi Yeni Dönem Eğitim Programları
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik-Stres Yönetimi Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt ve Et Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 4 Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-Umman- Eğitimde Ölçme,Değerlendirme ve ROI Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik-Proje Yönetimi Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-''Eğitim İhtiyaç Analizi''Semineri-UMMAN
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK EĞİTİM PROGRAMI EKİM 2018-ŞUBAT 2019
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt ve Et Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 3 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  Termoteknik-Vardiya Amir ve Mühendisleri-Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 2 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Et Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 1 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  REMAX Türkiye Genel Merkez Çalışanları-Design-Thinking Workhop
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  Dijitalleşme Trendleri ve İK'nın Dijitalleşmesi Semineri -21 Haziran 2018
  HAZİRAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası-Dijital Dönüşüm ve Bankacılıkta Dijitalleşme Trendleri Eğitimi
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi-Hizmet Sektörü Müşterimiz
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijitalleşme'' Konuşması-Öncü İş İnsanları Sempozyumu
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Çalışan Memnuniyeti Anketi Hizmetimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme-Üretim Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurum İklimi Anketi ve Analizi-Madencilik Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurum İklimi Anketi ve Analizi-Hizmet Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik ''Satış Psikolojisi Modül 2'' Eğitimi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Sango Otomotiv Eğitim Etkinliği Ölçme Eğitimi ve Projesi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektöründeki Müşterimizde ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Projesi
  Eğitim İhtiyaç Analizi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Sango Otomotiv ''Eğitimin Etkinliği'' Projesi
  Eğitimin Etkinliği
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik ''Satış Psikolojisi Modül 1 Eğitimi''
  Birler Çelik Satış Eğitimi Modül 1
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijitalleşme Makalesi...
  Dijitalleşme Deyince...Yazı
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Corning Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Alacer Gold MYÇ GT Proje
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  ''Dijitalleşme Stratejileri'' Çalıştayı-Üretim Sektörü
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Alacer Gold İK Metrikleri ve İK Dashboard Atölye Çalışması
  İK Metrikleri,İşgücü Analitiği ve İK Dashboard Atölye Çalışması
  OCAK 2018readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom ''İnovasyon Odaklı Ürün Yönetimi ve Kurum İçi Girişimcilik'' Eğitimi
  OCAK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Dijital Dönüşüm-Süreç Verimliliği ilişkisi yazısı UK Blog'da....
  ARALIK 2017 readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri Tasarımı ve İşgücü Analitiği Projesi-Üretim Sektörü
  ARALIK 2017 readmore
 • N01THUMB
  Secretcv-UK İşbirliği''Mavi Yakalı Çalışan İletişimi''Semineri
  ARALIK 2017 readmore
 • Eğitim Programları