Always with you in your success journey
Follow us on social network icon-facebook icon-twitter icon-google icon-youtube

                                                                      Dijital Dönüşüm Eksenli Kurum Kültürü  

                                                                                         Dr.Umut KÖKSAL

                                                                                   UK Danışmanlık  Kurucusu

*İletişim: umut@ukdanismanlik.com

Son birkaç yıldır global düzeyde dijital dönüşüm, iş süreçlerinin dijitalleşmesi  alanlarında projelere liderlik eden UK Danışmanlık'ın Kurucusu olarak, dijitalleşme konusunda kurum yöneticilerinin algı,tutumlarını gözlemlemekte ve dijital dönüşüm çabalarında ne gibi darboğazlar ile karşılaştıklarına yakından şahitlik etmekteyim.

UK Danışmanlık bünyesinde oluşturmuş olduğumuz ‘'Kurum İçi  İnovasyon ve Dijital Dönüşüm'' Birimi, dijital dönüşüm konusunu sadece dijitalleşme trendleri ekseninde değil, dijitalleşme-kurum kültürü ekseninde alma gayreti içimde de hep oldu. Bu yazımda da dijital dönüşümün işletmenin kültür ve kültür boyutları ile ilişkisini kısaca yazmaya gayret edeceğim.

Kurum Kültürü, bir işletmenin tüm olası hamlelerini etkileyen kritik bir konu. İşletme içerisindeki alt kültürler, işletmedeki ritüeller,işletme''kahramanları'',işletme sloganları ve işletme mitleri ile birlikte aynı bir insan gibi işletmeye de ruh veren kısım, aslında kurum kültürü dediğimiz bölüm.

Kurum Kültürü,bir işletmenin içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar,davranışlar,değerler,inançlar ve alışkanlıklar sistemi şeklinde tanımlanabilir(1).

Bir diğer tanıma göre ise dış çevre ile başa çıkma ve işletme içerisinde başarılı bir entegrasyonu temin edebilmek,kurum kültürünü ifade eden bir başka anlayıştır(2).

Kurum Kültürü, işletme yöneticileri ve çalışanları açısından,işletmenin de geleceğe güvenli bakabilmesi,ortak yönü çizebilmeleri adına son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Alt kültür faktörleri ile birlikte, işletmenin sürdürülebilirliği adına bir ‘'tutkal'' vazifesi görmektedir.

İşletme kültürü olgusu,kültür ile ilgili konulara çok da fazla önem verilmeyen işletmelerde bile işletme günlük yaşamının tüm açılarından merkezinde yer alır, bir kurumdaki çalışanların düşünme tarzı,hisleri,davranışları,temelde o organizasyon içerisinde paylaşılan kültürel ortama ilişkin inanışlar başta olmak üzere önemli faktörler tarafından yönlendirilir(3).

Kurum Kültürünün başlıca özellikleri nelerdir(4):

·         Kurum Kültürü, kurumda çalışanların değer, norm ve davranış sistemleri ile ilgilidir. Çalışanların davranışlarını şekillendirerek, kurum içindeki bireyler arası ilişkileri etkiler.

·         Uyum sağlayabilir ve değişebilir nitelik taşır.

·         Sosyal nitelik taşır. Diğer bir ifadeyle kurum kültürü, birden çok bireyin bir araya gelerek meydana getirdiği bir olgudur.

·         Semboller ve sembolik hareketler aracılığıyla öğrenilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir.

·         Bütüncül özellik taşır. Diğer bir ifade ile kurumun bütününe yönelik olup her kademede çalışan personele ait duygu, düşünce değer ve inançlar bütününü ifade eder.

·         Yapı, strateji ve sistem gibi teknik unsurlarla personel, yönetim tarzı ve yetenek gibi beşeri unsurlar arasında bağlantıyı ve uyumlaşmayı sağlar.

·         Bireyler tarafından meydana getirilmiştir. Kurum üyelerinin düşünce, istek ve davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Diğer yandan;Dijitalleşme, son yıllarda üzerinde hem akademik düzeyde hem de global düzeyde proje lideri,danışman olarak çalışma yaptığım bir alan. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse dünyada farklı platformlarda konuşmacı olarak yer alma ve konuşma şansım oluyor. Ne yazık ki konunun hep teknoloji, teknoloji trendleri kısmı üzerinde durulurken, işin sürdürülebilirlik yönetimi ve organizasyonel yansımaları tarafı çoğunlukla gözardı ediliyor.

Dijitalleşme ya da Dijital Dönüşüm,bütünsel olarak değerlendirilmesi gereken bir olgu.  Kurum kültürü, bir işletmeyi diğerlerinden ayıran, onu kendine has kılan en önemli noktalardan bir tanesidir.  

Daha önceki yazılarımda da vurguladığım üzere dijital dönüşüm işletmenin her düzeyi tarafından sahiplenilmesi gereken, hızlı yürütme, çeviklik ve ‘'analog'' düşünme tarzından daha farklı bir düşünme,karar verme tarzının sergilenmesi gereken bir süreci ifade etmektedir. Dijital Dönüşümde başarı için buna uygun kurum kültürünün olması, dönüşümün teknolojik araçlarının, kurum içi iletişim,kurum kültürü öğeleri ile sağlıklı bir şekilde desteklenmesi ile mümkün olur.

Dijitalleşme, genel olarak işletmenin iş modelini, yeni gelirler,yeni ürün ve iş fırsatlarını oluşturmaya yönelik olarak  dijital teknolojiler kullanarak değiştirmesi ,bir diğer yönü ile dijital ‘'business'' eksenine doğru kayılması sürecidir.

Dijital Dönüşüm ise daha geniş eksende değerlendirilmesi gereken bir olgudur.Müşteri bazlı deneyim, yolculuğun kritik olduğu,işin içerisinde organizasyonel değişim yönetimi gibi olguların da yer aldığı  stratejik  bir iş dönüşümü sürecidir. Bu stratejik iş dönüşümü sürecinin yapı taşlarından biri de kurum kültürüdür.

Kurum içerisinde değişim,çeviklik, rekabet koşullarına hızlı adapte olma gibi KPI'lar, kurum kültürü-dijital dönüşüm ekseninde daha da kendine anlam bulur.

İşletmenin dijitalleşmesini bir bulmaca  olarak değerlendirirsek, kurum kültürü de bu bulmacanın önemli parçalarından bir tanesidir. Dijitalleşme çabaları önündeki kurum kültürü kaynaklı darboğazlar,bariyerler de bu doğal matematik açısından özellikle işletme yöneticileri açısından dikkate alması gereken kritik bir konu.

Dijital Dönüşüm, esası itibarı ile teknoloji ile ilgili bir konu değil. Dijital Dönüşüm, esası itibarı ile  organizasyonel çeviklik ile ilgili bir husus. Herhangi bir sürecin, genele vurursak işletmenin dijital dönüşümü için, kurum kültürü çok önemli bir rol oynamakta.

Teknoloji,Teknoloji Trendleri burada sadece birer araç. Daha fazlası değil. Kurum Kültürünün yapısı, teknolojinin, eğitimlerde,seminerlerde bahsedilen bu trendlerin,yöntemlerin kabullenme, kullanılma şeklinin yönünü ve frekansını etkiliyor. İnovasyon yapma kararlılığı, süreçleri dijital teknolojilere taşıma isteği; doğrudan doğruya kurum kültürü ile ilgili parametreler.

 

 

Dijitalleşmeyi Eksenine Alan Kurum Kültürü:

·         Atak

·         Müşteri tarafından drive edilen,Müşteri İhtiyaçları

·         Verinin, karar verme ve içgörüler için kullanılma eğiliminin olduğu

·         Gerçek zamanlı

·         Minimum Hiyerarşi

·         Dinleme ve Öğrenme

·         Çapraz Fonksiyonel Takımlar

·         Tasarım Odaklı Düşünme

Dijitalleşmeyi eksenine alan kurum kültürü, dijital çeviklik ile de ilişkilendirilmesi gereken bir konudur. Burada daha önceki bir yazımdan bazı alıntıları burada tekrar hatırlatma olarak koymak istiyorum:

Dijital İş Çevikliğini ortaya koyan 3 ana parametre üzerinde durmayı faydalı görüyoru:

·         Hiper Farkındalık

·         Hızlı Yürütme

·         Bilinçli İş Kararları

Hiper Farkındalık, işletmenin iş ve teknoloji trendlerini anlamasını, işletmenin içinde bulunduğu sektörel ve aynı zamanda kritik göstergeleri doğru takip edebilmesini ve en önemlisi de öngörümsel/öngörüsel analizleri yapmasını barındıran bir parametre. Sosyal medya, inovasyon,teknolojiler'in entegre olarak şekillendirdiği analitik,metrikler ile, rekabet gücünü artırma adına işletmenin ‘'hiper farkındalık'' kazanması, ana ruh olarak ortaya çıkıyor.

Artık odak, sadece dün ve bugün değil… Aynı zamanda dün ve bugünü doğru analiz edip, geleceği öngörümlemek….

İkinci parametre olan hızlı yürütme, analitik ve bulut teknolojilerden de mümkün olduğunca istifade ederek hızlı yürütmeyi sağlayacak,kolaylaştıracak prosessel yani süreçsel  hamlelerin yapılmasını içeren bir olgu. Sürekli gelişim, ölçeği büyütme ve küçültme adına çevikleşmek,operasyon,iş süreçlerini yeniden tanımlama ve kalibre etme  ihtiyaç duyulan inovasyonu doğru pozisyonlandırma/konumlandırma.

Bilinçli iş kararı ise knowledge management, iş analitiği ve portallar yardımı ile başarılı bir organizasyonel karar verme mekanizmasının kurulmasının hedefleyen bir parametre,bir boyut. Bilginin büyüklüğünü/değerini sorgulama,bir best-practice sharing havuzu/sistemi oluşturma,karar verme sürecinin etkinlik ve verimliliğini artırma gibi durumlar buna birer örnek olarak verilebilir.

Bunun için de  çevik bakış açısı,çevik prensipler, çevik uygulamaları ve bunların interaksiyonu gerekli.

Dijitalleşme, kağıt üzerinde yapılan iş süreçlerinin sadece dijital ortama aktarılması demek değil.

Dijitalleşme için, organizasyon yapısından, teknoloji ve inovasyona bakış açısına, bunun bir kültür haline getirilmesine kadar köklü hamleler gerek.

Burada; işletme içi liderlik, işletmenin organizasyonel yapısının dijitalleşmeyi eksenine alacak bir yapıya dönüştürülmesi, yeteneği çekebilecek stratejileri oluşturmak yine kritik önemli.

Dijitalleşmeyi eksenine alan kurum kültürü, kurumu ileriye taşıyacak olan kurumun insan sermayesidir. Y kuşağı olarak ifade edilen iş yaşamında kuşak grubu başta olmak üzere, belli yaş diliminde olan, teknoloji bağımlısı,teknolojiyi yaşamının ayrılmaz bir parçası yapmış olan, aynı zamanda yetenekli,iyi eğitim almış ve iş yaşamında başarılı olmak isteyen kişiler için dijitalleşmeye önem veren kurum kültürünün olduğu işletmeler ciddi bir cazibe alanı haline gelmekteler.

Bir diğer nokta, işletmedeki liderlerin dijitalleşmenin önünü açıcı aksiyon,eylemlerde bulunma konusunda samimi ve kararlı olmaları.Liderlerin tutum ve davranışları, kurumun dijitalleşme yolculuğundaki başarısı açısından da kritik öneme sahip olacaktır. Liderlerin konuyu ciddiye almaları, değişen,gelişen,dinamik,yeteneklere önem verilen,performansın etkin değerlendirilip , ödüllendirildiği,işveren markası olma yönünde çabaların olduğu,teknolojinin ve sağladıklarının kurum performans,hedeflerine ulaşma için önemli bir araç olduğunu vurguladıkları bir kültür, dijital dönüşüme giden yolda esastır.

Sonuç Olarak, Kurumsal Kültürün gözardı edilerek, dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz demek bir işletme açısından ayağı yere sağlam oturmayan, gerçekçi olmayan bir yaklaşım olmaktadır.

 

Referanslar

(1)    Glen Boseman,Arvint Phatak.Strategic Management:Text and Cases,2.edition,New York: John Wiley and Sons,1989,s.113

(2)    Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: JosseyBass.

(3)    Klimovski, A. ve Mucunski, T. (2014). Identifying corporate culture: A theoretical perspective. Iustinianus Primus Law Review, no.9 vol.5(2), 1-16.

(4)    Unutkan, G. A.(1995). İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

 

                       

 

 

Tüm Yazılar

prev-ticker next-ticker
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-10 Ekim 2019
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İMMİB Akademi-Yöneticiler için Dijital Dönüşümün Temelleri Semineri
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi Yapay Zeka Konulu Konuşması
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm'' Panelini Yönetecek.
  EKİM 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Ekim 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking 101 Atölye Çalışması, Kasım 2019'da...
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Ekim-Kasım 2019 Genel Katılıma Açık Eğitim Programı
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal İngbank İnovasyon Merkezi''Çalışan Deneyimi Trendleri ve Dijital Dönüşüm İlişkisi'' Sunumu
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Bazlı Mülakat Sistemi Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Eğitim Yönetimi Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  BERDAN CİVATA Yetkinlik Sistemi Tasarımı Çalışması Tamamlandı.
  AĞUSTOS 2019readmore
 • N01THUMB
  İngbank İnovasyon Merkezi ''Çalışan Deneyimi Trendleri-Dijital Dönüşüm''Semineri
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  ''CEO Gözü ile Dijital Dönüşüm Paneli'',9.İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi
  TEMMUZ 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri,Analitiği ve Kurumsal Karne Atölye Çalışması-Madencilik Sektörü
  HAZİRAN 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği-Mayıs 2019 Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Red&Grey Ekibi ile İş Yaşamında Sonuç Odaklı Tutum ve Davranışlar Eğitimi
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Memnuniyet Anket-Analiz Çalışması(Üretim Sektörü)
  MAYIS 2019readmore
 • N01THUMB
  Dijital İK Eğitimi,16-17 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  SunExpress İngilizce ''Train the Trainer'' (Eğiticinin Eğitimi) Eğitimi-12,13 Nisan 2019
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijital Çağda Girişimcilik'' Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Hepsiburada.com-Hepsiexpress Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Doğa Koleji T-MBA Konuşması
  NİSAN 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,''Dijital Çağda Girişimcilik'' Sunumu-1 Girişimci 1 Hayal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi-Arora Danışmanlık(28,29 Mart 2019)
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Genel Katılıma Açık Eğitimi-Mart 2019
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Üretimde İK Analitiği Projesi-Turnover,Ücret Yönetimi ve İK Verimliliği
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  GİDERİK ''İK Metrikleri ve İK Analitiği'' Eğitimi-22 Şubat 2019
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi, Mersin Yerel Yazılı Medyasında
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut KÖKSAL, İK Metrikleri ve İK Analitiği Eğitimi Haber-Mersin İmece Gazetesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  GYİAD Üyeleri ile Stres Yönetimi Workshop-Dr.Umut Köksal
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın, Kadıköy Doğa Koleji Paneli.
  MART 2019readmore
 • N01THUMB
  İK ANALİTİĞİ PROGRAMI, 26 MART 2019'DA...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK MART 2019 GKA EĞİTİM PROGRAMI
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mersin İŞKUR İş ve Kariyer Fuarı Düzenleme Kurulu Toplantısı
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin ESOB Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Akyürek Teknoloji Yönetimini Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr. Umut Köksal'ın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Mersin Teknopark Genel Müdürlüğü Ziyareti
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Aktifbank ve Zingat İK Ekipleri ile İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Eğitimi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Yönetimi Eğitimi-Evyap TZ İK Bölümü
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İşgücü Analitiği Programı, 26 Mart 2019'da...
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri ve İK Dashboard Projesi
  ŞUBAT 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, İK Metrikleri Çalıştayı,22 Şubat 2019 Mersin
  GİDERİK Daveti ve AKİB-Akdeniz İhracatcı Birlikleri Destekleri ile..
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Endüstri 4.0,Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Semineri-Uludağ İhracatcılar Birliği Mavi Salon
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Eğitimi(Bahçeşehir Üniversitesi-İşkur İşbirliği)
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin İnterneti Eğitimi-Logo Yazılım ekibi ile gerçekleşti.
  OCAK 2019readmore
 • N01THUMB
  Anadolu Birlik Holding Panagro Gıda'da Üretimde İşbaşı Koçluğu Projesi-Süt Ürünleri ve Et Ürünleri Grubu
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal,GYİAD üyesi olarak Dijital Dönüşüm konusunu Dünya Gazetesi için yazdı...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) ve İK Bölümü Makalesi, UK Blog'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  IOT-Nesnelerin Interneti (IOT 101) programı, Ocak 2019'da...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  Design Thinking Workshop, Aralık 2018'de...
  ARALIK 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Feedback System Design Eğitimi-İngilizce Programımız
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Balanced Scorecard Kurumsal Karne Performans Değerlendirme Eğitimi
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Deneyimleri, UK Blog'da...
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Dijital ve Çevik İK Sunumu,İKZ8
  KASIM 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Atölye Çalışması
  360 Derece Performans Değerlendirme
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal Bakü'de,MİRF 2018
  Dr.Umut Köksal Bakü'de 2018
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Bakü MİRF 2018 Design Thinking ve Dijital İK Konuşması
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal-Mavi Yakalı Çalışan İletişimi ve Dijital Dönüşüm Konulu Röportajı-28 Eylül 2018
  Design Thinking ve Dijital İK
  EKİM 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal, Azerbaycan Milli İnsan Resurslari Forumu'nda Konuşacak.
  Design Thinking ve Dijital İK
  EYLÜL 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,8.İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi'nde....
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Yeni instagram hesabımız instagram.com/ukegitimdan/
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Termoteknik-Vardiya Amir ve Mühendisleri-Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Eğitimi Grup 2
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Yapay Zeka ve Tasarım Odaklı Düşünme Semineri
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  UK Danışmanlık İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Birimi Yeni Dönem Eğitim Programları
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik-Stres Yönetimi Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt ve Et Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 4 Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-Umman- Eğitimde Ölçme,Değerlendirme ve ROI Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik-Proje Yönetimi Eğitimi
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  BAUSEM-''Eğitim İhtiyaç Analizi''Semineri-UMMAN
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  UK DANIŞMANLIK EĞİTİM PROGRAMI EKİM 2018-ŞUBAT 2019
  AĞUSTOS 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt ve Et Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 3 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  Termoteknik-Vardiya Amir ve Mühendisleri-Mavi Yakalı Çalışan Yönetimi Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Süt Ürünleri Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 2 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  PANAGRO Gıda-Et Üretimi Grubu- İşbaşı Koçluğu Projesi-Grup 1 Eğitimi
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  REMAX Türkiye Genel Merkez Çalışanları-Design-Thinking Workhop
  TEMMUZ 2018readmore
 • N01THUMB
  Dijitalleşme Trendleri ve İK'nın Dijitalleşmesi Semineri -21 Haziran 2018
  HAZİRAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Garanti Bankası-Dijital Dönüşüm ve Bankacılıkta Dijitalleşme Trendleri Eğitimi
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Eğitim İhtiyaç Analizi Projesi-Hizmet Sektörü Müşterimiz
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal ''Dijitalleşme'' Konuşması-Öncü İş İnsanları Sempozyumu
  MAYIS 2018readmore
 • N01THUMB
  Çalışan Memnuniyeti Anketi Hizmetimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  360 Derece Performans Değerlendirme-Üretim Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurum İklimi Anketi ve Analizi-Madencilik Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurum İklimi Anketi ve Analizi-Hizmet Sektörü Müşterimiz
  NİSAN 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik ''Satış Psikolojisi Modül 2'' Eğitimi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Sango Otomotiv Eğitim Etkinliği Ölçme Eğitimi ve Projesi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Hizmet Sektöründeki Müşterimizde ''Eğitim İhtiyaç Analizi'' Projesi
  Eğitim İhtiyaç Analizi
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Sango Otomotiv ''Eğitimin Etkinliği'' Projesi
  Eğitimin Etkinliği
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Birler Çelik ''Satış Psikolojisi Modül 1 Eğitimi''
  Birler Çelik Satış Eğitimi Modül 1
  MART 2018readmore
 • N01THUMB
  Dr.Umut Köksal,Dijitalleşme Makalesi...
  Dijitalleşme Deyince...Yazı
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Corning Mavi Yakalı Çalışan İletişimi,Yönetimi Eğitimi
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Alacer Gold MYÇ GT Proje
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  ''Dijitalleşme Stratejileri'' Çalıştayı-Üretim Sektörü
  ŞUBAT 2018readmore
 • N01THUMB
  Alacer Gold İK Metrikleri ve İK Dashboard Atölye Çalışması
  İK Metrikleri,İşgücü Analitiği ve İK Dashboard Atölye Çalışması
  OCAK 2018readmore
 • N01THUMB
  Türk Telekom ''İnovasyon Odaklı Ürün Yönetimi ve Kurum İçi Girişimcilik'' Eğitimi
  OCAK 2018readmore
 • N01THUMB
  Kurucumuz Dr.Umut Köksal'ın Dijital Dönüşüm-Süreç Verimliliği ilişkisi yazısı UK Blog'da....
  ARALIK 2017 readmore
 • N01THUMB
  İK Metrikleri Tasarımı ve İşgücü Analitiği Projesi-Üretim Sektörü
  ARALIK 2017 readmore
 • N01THUMB
  Secretcv-UK İşbirliği''Mavi Yakalı Çalışan İletişimi''Semineri
  ARALIK 2017 readmore
 • Eğitim Programları